หน้าที่รับผิดชอบ

ฝ่ายให้คำปรึกษาทางวิชาการมีหน้าที่รับผิดชอบให้คำปรึกษาทางความรู้เทคนิคทางวิชาการในการแปรรูปอาหารให้กับผู้ประกอบการทุกระดับ ทั้งอุตสาหกรรมรายย่อย ขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการรายใหม่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปอาหาร เพิ่มมูลค่าจากผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้ได้สินค้าชนิดใหม่ ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการผลิต/ส่วนผสมให้ได้สินค้าแปรรูปที่มีคุณภาพดีขึ้น หรือเพิ่มชนิดสินค้าแปรรูปจากกลุ่มสินค้าเดิมที่ผลิตอยู่แล้ว เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการนำไปต่อยอดขยายฐานทางธุรกิจ

ผลงานของศูนย์วิจัยฯ ที่ผ่านมา  (click เพื่อดูรูป)

ขั้นตอนการขอรับคำปรึกษา

1. ผู้สนใจกรอบแบบฟอร์มขอรับบริการปรึกษางานวิจัยและพัฒนา (Download แบบฟอร์มการขอรับบริการปรึกษา
2. ส่งแบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดแล้วมาที่ คุณรัตนสุดา ชูอำไพ (foodinnopolis@kmitl.ac.th)
3. รอการติดต่อกลับจากฝ่ายให้คำปรึกษา เมื่อทางฝ่ายได้รับแบบฟอร์มแล้ว

ติดต่อฝ่ายให้คำปรึกษาทางวิชาการ

คุณรัตนสุดา ชูอำไพ
โทรศัพท์ : 0 2329 8000 ต่อ 7288, 08 4903 4234
โทรสาร : 0 2329 8527
E-mail : foodinnopolis@kmitl.ac.th