ผศ.ดร.วินัฏฐา ศักดาศรี

สาขาวิชาวิศกรรมแปรรูปอาหาร
Research interests

Supercritical co2 extraction, value added product, Techno-economic analysis, Biofuel production in supercritical alcohol

Selected Publications

 

 1. Sakdasri, W. Somkiat Ngamprasertsith, Sirisopa Dangsanun, Ruengwit Sawangkeaw “Lipid-based biofuel synthesized by supercritical ethyl acetate in fixed-bed reactor” Energy Conversion and Management, 2019 (Impact factor 6.04, ISI Q1,)
 2. Sakdasri, W, Somkiat Ngamprasertsitha, Sarintip Sooksai, Sajee Noitang, Weradaj Sukaeadc and Ruengwit Sawangkeaw “Techno-economic analysis of defatted fiber from lemon Basil (Ocimum citriodorum Vis.) seed by supercritical CO2” Industrial Crops and Products, 2019, 135, pp. 188-195. (Impact factor 4.19, ISI Q1)
 3. Sakdasri, W., R. Sawangkeaw, and S. Ngamprasertsith, “Techno-economic analysis of biodiesel production from palm oil with supercritical methanol at a low molar ratio”. Energy, 2018. 152: p. 144-153. (Impact factor 6.04, ISI Q1)
 4. Sakdasri, W., R. Sawangkeaw, and S. Ngamprasertsith, “An Entirely Renewable Biofuel Production from Used Palm Oil with Supercritical Ethanol at Low Molar Ratio.” Brazilian Journal of Chemical Engineering, 2017. 34(4): p. 1023-1034. (Impact factor 1.46, ISI, Q2)
 5. Sakdasri, W., R. Sawangkeaw, and S. Ngamprasertsith, “An Entirely Renewable Biofuel Production from Used Palm Oil with Supercritical Ethanol at Low Molar Ratio.” Brazilian Journal of Chemical Engineering, 2017. 34(4): p. 1023-1034. (Impact factor 1.46, ISI, Q2)
 6. Tripalmitin System: Application to Palm Oil Transesterification with Supercritical Methanol” Industrial & Engineering Chemistry Research, 2016. 55(18): p. 5190-5199. (Impact factor 3.10, ISI Q1)
 7. Sakdasri, W.; Sawangkeaw, R.; Ngamprasertsith, S. “Response surface methodology for the optimization of biofuel production at a low molar ratio of supercritical methanol to used palm olein oil”. Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering, 2016.,11, 539-54  (Impact factor 1.05, ISI Q2)
 8. Sakdasri, W.; Sawangkeaw, R.; Ngamprasertsith, S. “Continuous production of biofuel from refined and used palm olein oil with supercritical methanol at a low molar ratio”. Energy Conversion and Management 2015, 103, 934-942. (Impact factor 6.04, ISI Q1)
Research Grants
 • ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการ “คุณภาพของน้ำมันหอมระเหยต้นแบบจากดอกมะลิลาที่สกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเหนือวิกฤต”
 • ทุนอุดหนุนการวิจัยจากฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการ “การสกัดเซอริซินกึ่งต่อเนื่องจากของเหลือโรงงานไหมด้วยน้ำร้อนอัดความดัน”
 • ทุนยุทธศาสตร์การวิจัยเชิงลึก คลัสเตอร์พลังงาน (Energy Cluster) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Research Profile