รศ.ดร.สร้อยสุดา พรภักดีวัฒนา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก
Contacts
 • Email: soisuda.po@kmitl.ac.th
 • Office : AI-608
Research interests
 • Development of alcoholic fermentation processes for bio-energy and beverage
 • Pure culture application for fermented food products and product development    
Selected Publications
 • Pan-utai, W., Thitiprasert, S., and Pornpukdeewattana, S. 2022. Arthrospira cell residues for lactic acid fermentation as bioproducts from waste utilization. Frontiers in Energy Research, https://doi: 10.3389/fenrg.2022.878597.
 • Pan-utai, W., Boonpok, S., and Pornpukdeewattana, S. 2021. Combination of mechanical and chemical extraction of astaxanthin from Haematococcus pluvialis and its properties of microencapsulation. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. 33: 101979. https:// doi.org/10.1016/j.bcab.2021.101979.
 • Nadeem, S.F., Gohar, U.F., Tahir, S.F. Mukhtar, H. Pornpukdeewattana, S., Nukthamna, P., Moula Ali, A.M.M., Bavisetty, S.C.B. and Massa, S. 2020. Antimicrobial resistance: more than 70 years of war between humans and bacteria. Critical Reviews in Microbiology, https://doi.org/10.1080/1040841X.2020.1813687.
 • Krusong, W., Vichitraka, A., Sriphochanart, W., and Pornpukdeewattana, S. 2020. Increasing the acetification rate of Acetobacter aceti adsorbed on luffa sponge using recycle of incremental oxygenated medium. 3 Biotech, 10(95) (2020). https://doi.org/10.1007/s13205-020-2093-x.
 • Pornpukdeewattana, S., Jindaprasert, A., and Massa, S. 2020. Alicyclobacillus spoilage and control - a review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 60(1): 108-122.
 • Palakawong Na Ayutthaya, P., Charoenrat, T., Krusong, W., and Pornpukdeewattana, S. 2019. Repeated cultures of Saccharomyces cerevisiae SC90 to tolerate inhibitors generated during cassava processing waste hydrolysis for bioethanol production. 3 Biotech, 9: 1-13.
 • Pornpukdeewattana, S., Kerdpiboon, S., Jindaprasert, A. Pandee, P. Teerarak, M. and Krusong, W. 2017. Upland rice vinegar vapor inhibits spore germination, hyphal growth and aflatoxin formation in Aspergillus flavus on maize grains. Food Control, 71:  88-93.
 • Krusong, W., Pornpukdeewatana, S., and Teerarak, M. 2016. Susceptibility of Klebsiella pneumoniae on coriander leaves to liquid- and vapor-phase ethanol. FEMS Microbiology Letters, 363(9): 1-8.
 • Krusong, W., Kerdpiboon, S., Pornpukdeewatana, S., and Jindaprasert, A. 2016. Luffa sponge offsets the negative effects of aeration on bacterial cellulose production. Journal of Applied Microbiology, 121(6): 1665–1672.
 • Krusong, W., Yaiyen, S., and Pornpukdeewatana, S. 2015. Impact of high initial concentrations of acetic acid and ethanol on acetification rate in an internal venturi injector bioreactor. Journal of Applied Microbiology, 118(3): 629-640.
 • Krusong, W., Kerdpiboon, S., Jindaprasert, A., Yaiyen, S., Pornpukdeewatana, S. and Tantratian, S. 2015. Influence of calcium chloride in the high temperature acetification by strain Acetobacter aceti WK for vinegar. Journal of Applied Microbiology, 119(5):1291-300.
 • Pornpukdeewattana, S., Chalearmkit, P., and Iamsamang, P. 2014. Optimization of fermenation Temperature for very high gravity ethanol production using industrial strain of Saccharomyces cerevisiae SC90. Thammasat International Journal of Science and Technology, 19 (3): 21-37
 • Pornpukdeewattana, S., Khamfun, J. and Phatyenchai, N. 2014. Adaptation of commercial yeast Saccharomyces cerevisiae SC90 to tolerate inhibitors generated during cassava pulp hydrolysis. Suranaree Journal of Science and Technology. 21(4): 335-345.
 • สร้อยสุดา พรภักดีวัฒนา และ เทพปัญญา เจริญรัตน์. 2554. The stresses occurrence and response during bioethanol fermentation of Saccharomyces cerevisiae. วารสารอุตสาหกรรมเกษตรพระจอมเกล้า, 3(2): 28-36.

 •  
Books & Other
 • สร้อยสุดา พรภักดีวัฒนา. 2564. อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ. บริษัท ยูเพรส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด. หน้า 267. (ISBN : 978-616-582-430-9)
Research Grants
 • Development of ethanol production process from very high gravity of sugarcane molasses using Saccharomyces cerevisiae SC90 was granted by Energy Policy and Planing Office, Ministry of Energy.
 • Adaptation of yeast Saccharomyces cerevisiae SC90 to tolerate inhibitors generated during cassava pulp hydrolysis for bioethanol production was granted by National Research Council of Thailand
Awards

ปีพ.ศ. 2550-2554 นักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยทำงานวิจัยการใช้ยีสต์ทางการค้าเพื่อการผลิตเอทานอลชีวภาพ

ปีพ.ศ. 2565 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (รางวัลเหรียญเงิน) เรื่อง “โปร-ลอง: ผลิตภัณฑ์ลำไยโปรไบโอติกส์” ในการประกวดข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรมสายอุมศึกษา ประจำปี 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


Research Profile