ดร.พิชญดา สมบูรณ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก
Research interests
  • Identification of biological properties of natural compounds such as antifungal activity
  • Elucidation of the chemical structure of natural compounds
  • Identification of mechanism of action of antifungal agent using eukaryotic model organism Saccharomyces cerevisiae
  • Investigation of cellular response systems involve in multidrug resistance system or oxidative stress response system
  • Study of gene regulation, yeast genetic and molecular biology
Selected Publications

International Journal

Sunthonkun, P., Palajaia, R., Somboon, P., Lee Suan, C., Ungsurangsric, M., and Soontorngun, N. “Life-span extension by pigmented rice bran in the model yeast, Sci Rep 9, 18061, 2019.

Soontorngun, N., Somboon, P., Watchaputi, K., Book Title: Non-conventional Yeasts: from Basic Research to Application ISBN:978-3-030-21109-7 Chapter 13  Frontier in Antifungal Treatments Against Major Human Fungal Opportunistic Pathogen Candida Species and Medically Important Fungi, Springer Nature Switzerland AG, 2019.

Somboon, P., Poonsawas, A., Wattanachaisaereekul. S., Jensen, LT., Niimi, M., Cheevadhanarak, S., Soontorngun, N., Fungicide Xylaria sp. BCC 1067 extract induces ROS and activates multidrug resistance system in Saccharomyces cerevisiae, Future Microbiol. 2017 (12)5: 417-440.

Abdullah FI, Chua LS, Rahmat Z, Soontorngun N, Somboon P., Trypsin Hydrolysed Protein Fractions as Radical Scavengers and Anti-bacterial Agents from Ficus deltoidei, International Journal of Peptide Research and Therapeutics, 2017.

Jansuriyakul ,S., Somboon, P., Rodboon, N., Kurylenko, O., Sibirny, A. and Soontorngun, N., The zinc cluster transcriptional regulator Asg1 transcriptionally coordinates oleate utilization and lipid accumulation in Saccharomyces cerevisiae, Appl Microbiol Biotechnol. 2016 May;100(10):4549-4560.

Somboon, P., and Soontorngun, N., An actin depolymerizing agent 19,20-epoxycytochalasin Q of Xylaria sp. BCC 1067 enhanced antifungal action of azole drugs through ROS-mediated cell death in yeast. Microbiological Research 243, 126646, 2021.

Watchaputi K, Somboon P, Phromma-In N, Ratanakhanokchai K, Soontorngun N. Actin cytoskeletal inhibitor 19,20-epoxycytochalasin Q sensitizes yeast cells lacking ERG6 through actin-targeting and secondarily through disruption of lipid homeostasis. Scientific Report 11, 7779, 2021.

 

International Proceeding and Poster

Somboon, P. and Soontorngun, N., 2019, The yeast transporter Pdr5 confers resistance to the antifungal cytochalasin of Xylaria sp. BCC 1067, The 35th International Specialised Symposium on Yeasts, October 21-25, Antalya, Turkey (Oral Presentation)

Watchaputi, K., Somboon, P., Soontorngun, N., 2019, Xylaria extract is a substrate of ABC transporter and enhanced antifungal activity in the model yeast Saccharomyces cerevisiae, International Conference on Biodiversity, May 22-24, Centara Grand and Bangkok Convention, Bangkok, Thailand (Poster)

Sooklim, C., Somboon, P., Duangphakdee, O., Soontorngun, N., 2019, Characterization of natural yeast strains for acid production from honey bee samples, International Conference on Biodiversity, May 22-24, Centara Grand and Bangkok Convention, Bangkok, Thailand (Poster)

Somboon, P., Soontorngun, N., 2018, Antifungal property and inhibitory mechanism of 19,20-epoxycytochalasin Q isolated from Xylaria sp. extractThe international conference Non-conventional Yeastsfrom Basic Research to Application, Rzeszow University, Poland, pp. 62. (Proceeding)

Somboon, P., Soontorngun, N., 2018,Antifungal activity of Xylaria sp. extract and synergistic effect in combination with antifungal drug caspofungin againsts model yeast Saccharomyces cerevisiae, The 6th International Conference on Biochemistry and Molecular Biology (BMB 2018), June 20-22, Rayong Resort, Rayong, Thailand. (Proceeding)

Somboon, P., Soontorngun, N., 2018,Actin polymerization as a target of 19,20-epoxycytochalasin Q isolated from Xylaria sp. BCC 1067, The 12th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, March 12-13, The Graduate School of Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. (Proceeding)

Somboon, P., Soontorngun, N., 2017,Enhanced antifungal of extract from Xylaria sp. By targeting an oxidative stress response of Saccharomyces cerevisiae, The 11th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, March 13-14, Ho Chi Minh City University of Technology, Ho Chi Minh, Vietnam. (Proceeding)

Somboon, P. and Soontorngun, N., 2016, Differential contribution of oxidative stress and pleiotropic drug resistance transcription regulators in Saccharomyces cerevisiae, The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, May 26-27, Prince of Songkla University, Songkla, Thailand, pp. 223-225 (Proceeding)

Somboon, P. and Soontorngun, N., 2015, Pleiotropic drug resistance regulator is involved in tolerance antifungal activity of Xylaria obovate, The 9th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, July 27-30, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand. pp. 186-189. (Proceeding)

Somboon, P. and Soontorngun, N., 2014, " Investigation of Xylaria Spp. from Thailand with Antifungal Property Against Saccharomyces Cerevisiae", The 8th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, March 4-5, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Malaysia. pp. 92-95. (Proceeding)

Somboon, P. and Soontorngun, N., 2013, " Examination of antifungal activity of crude extracts from wood-decay fungi Xylariaspp.against Saccharomyces erevisiae and Candida albicans", The 25th Annual Meeting of The Thai Society for Biotechnology and International Conference, October 16-19, The Emerald Hotel, Bangkok, Thailand. pp. 132-137. (Proceeding)

Somboon, P. and Soontrongun, N., 2013, "Identification of wood-decay fungi Xylaria obovata extract with antifungal activity", Burapha University International Conference 2013, July 4-6, Burapha University, Thailand. (Proceeding)

Soontrongun, N. and Somboon, P., 2013, "Discovery of natural extracts of fungal Xylaria species with potent antifungal activities and therapeutic prospects", The 7th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, March 4-6, Institut Teknologi Bandung, Indonesia. (Proceeding)

Somboon, P. and Soontrongun, N., 2012, "Investigation of antifungal activity from Xylaria spp. extract against Saccharomyces cerevisiae", The Fourth International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO4), November 28-30, Chiang Mai, Thailand. (Poster)

Books & Other
1. การพัฒนาและการทดสอบประสิทธิภาพไบโอฟิล์มต้านเชื้อจุลชีพจากส่วนเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อประยุกต์ใช้ในอาหาร (หัวหน้าโครงการวิจัย) กองทุนวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปี 2564
2. สารต้านจุลชีพธรรมชาติจากผลพลอยได้เหลือทิ้งในอุตสาหกรรมหลังผ่านกระบวนการหมักเพื่อประยุกต์ใช้ ในอุตสาหกรรมอาหาร (หัวหน้าโครงการวิจัย) กองทุนวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประจำปี 2563

Research Profile