ดร.กรรณิการ์ กุลยะณี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Selected Publications


• Kunyanee K. and Luangsakul N. (2020). The effects of ultrasound - assisted recrystallization followed by chilling to produce the lower glycemic index of rice with different amylose content. Food Chemistry. 323, 1-9.
• Kunyanee K. and Luangsakul N. (2018). The utilization of ultrasound and chilling treatment to reduce GI in Thai glutinous rice (RD6). International Journal of Agricultural Technology. 14(7), 1365-1378.
• Kunyanee K. and Luangsakul N. (2019). The effects of dual modification with ultrasound and annealing treatments on the properties and glycemic index of the Thai glutinous rice cultivar ‘RD6’. International Journal of Agricultural Technology. 15(6), 933-946.
• กรรณิการ์ กุลยะณี. 2557. มันเทศสีม่วงมีดีกว่าที่คุณเห็น. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี. 8(2), 211-219.
• สถิตพงษ์, สวัฒถ์, และกรรณิการ์ กุลยะณี. 2559. การพัฒนาไส้อั่วเห็ดนางฟ้าภูฎานเสริมใย
เปลือกส้มโอ. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี. 10(2).
• กรรณิการ์ กุลยะณี และ พนารัตน์ สังข์อินทร์. 2562. ผลของกัวร์กัมต่อคุณภาพของวาฟเฟิลชนิดกรอบปราศจากกลูเตนจากแป้งมันเทศสีม่วง. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี. 13(1), 315-329.

Books & Other

• การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์ OTOP
• การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยและปลอดภัย
• โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เรื่อง การจัดการเนื้อสัตว์ให้ปลอดภัยและมีคุณภาพ จัดโดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สานักงานปศุสัตว์ จังหวัดศรีสะเกษ
• โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์จากเห็ดในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างอาชีพให้เกษตรกรในชุมชน
• โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปข้าวหอมมะลิคุณภาพ
• โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรแปรรูปหอมแดง กระเทียม และพริก


Research Profile