ผศ.ดร.กรรณิการ์ กุลยะณี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Contacts
  • Email : Kannika.ku@kmitl.ac.th
  • Office : AI-701
Research interests

แป้งข้าว การดัดแปรแป้ง การลดค่าดัชนีน้ำตาลในแป้งหรือกลุ่มอาหารคาร์โบไฮเดรต และผลิตภัณฑ์ gluten free products development

Selected Publications
  •  
  • Kannika Kunyanee, Tai Van Ngo, Sandra Kusumawardani, Naphatrapi Lungsakul. (2022). Ultrasound-chilling assisted annealing treatment to produce a lower glycemic index of white rice grains with different amylose content. Ultrasonics Sonochemistry. 87, 106055.
  • Kunyanee K. and Lungsakul N. (2022). The impact of heat moisture treatment on physicochemical properties and in vitro glycemic index of rice flour with different amylose contents and its rice dumpling quality. LWT-Food Science and Technology. 154, 112694.
  • Kunyanee K. and Luangsakul N. (2020). The effects of ultrasound - assisted recrystallization followed by chilling to produce the lower glycemic index of rice with different amylose content. Food Chemistry. 323, 1-9.
  • Kunyanee K. and Luangsakul N. 2019. “The effects of dual modification with ultrasound and annealing treatments on the properties and glycemic index of the Thai glutinous rice cultivar ‘RD6’”. International Journal of Agricultural Technology. 15(6), 933-946.
  • Kunyanee K. and Luangsakul N. (2018). The utilization of ultrasound and chilling treatment to reduce GI in Thai glutinous rice (RD6). International Journal of Agricultural Technology. 14(7), 1365-1378.
  • กรรณิการ์ กุลยะณี และ พนารัตน์ สังข์อินทร์. 2562. ผลของกัวร์กัมต่อคุณภาพของวาฟเฟิลชนิดกรอบปราศจากกลูเตนจากแป้งมันเทศสีม่วง. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี. 13(1), 315-329.
  • สถิตพงษ์, สวัฒถ์, และกรรณิการ์ กุลยะณี. 2559. การพัฒนาไส้อั่วเห็ดนางฟ้าภูฎานเสริมใยเปลือกส้มโอ. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี. 10(2). 103-114.
Awards

- ปี2561: The Best Oral Presentation, The 7th International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development 2018 (7th ICIST 2018) in November 26-29, 2018 at the Patra Bali Resort and Villas, Bali, Indonesia.

- ปี2562: The Best Oral Presentation, The 8th International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development 2019 (8th ICIST 2019) in November 19-22, 2019 at Huiyuan International Hotel, PR China


Research Profile