ดร.ศิรดา สังสินชัย

สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร

Research Profile