ดร.ศิรดา สังสินชัย

สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
Contacts
 • Email : sirada.su@kmitl.ac.th
 • Office : AI-403
Research interests

Dietary fiber production; In vitro digestion; In vitro toxin adsorption; Chemical-free pretreatment method; High pressure processing; Nanofibrillated cellulose production; Drying technology; Application of nanofibrillated cellulose; Thickener for dysphagia food production; Emulsifier

Selected Publications
 • Sungsinchai, S., Niamnuy, C., Wattanapan, P., Charoenchaitrakool, M., & Devahastin, S. 2022. Spray drying of non-chemically prepared nanofibrillated cellulose: Improving water redispersibility of the dried product. International Journal of Biological Macromolecules, 207, 434–442.
 • Panchan, N., Wattanapan, P., Sungsinchai, S., Roddecha, S., Dittanet, P., Seubsai, A., Niamnuy, C., & Devahastin, S. (2021). Optimization of synthesis conditions for carboxymethyl cellulose from pineapple leaf waste using microwave assisted heating and its application as a food Thickener. BioResources, 16(4), 7684–7701.
 • Sungsinchai, S., Niamnuy, C., Seubsai, A., Prapainainar, P., Wattanapan, P., Thakhiew, W., Raghavan, V., & Devahastin, S. 2021. Comparative evaluation of the effect of microfluidisation on physicochemical properties and usability as food thickener and Pickering emulsifier of autoclaved and TEMPO-oxidised nanofibrillated cellulose. International Journal of Food Science and Technology, 56, 4298–4315.
 • Sungsinchai, S., Niamnuy, C., Wattanapan, P., Charoenchaitrakool, M. and Devahastin, S. 2019. Texture modification technologies and their opportunities for the production of dysphagia foods: A review. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 18, 1898–1912.
 • Sungsinchai, S., Niamnuy, C., Jaree, A. and Devahastin, S. 2017. Influences of pretreatment and drying methods on composition, micro/molecular structures and some health-related functional characteristics of dietary fibre powder from orange pulp residues. International Journal of Food Science and Technology, 52, 2217–2229.
 • Sungsinchai, S., Petchpornprapas, T., Hunsrinopparat, N., Sirivechphongkul, K. and Niamnuy, C. 2021a. Influence of drying on properties and bioactive compounds of ginger orally dissolving film. Agricultural Sci. J. 52(1)(Suppl.), 357–360.
 • Sungsinchai, S., Termteerapornpimol, T., Srisarunya, T., Wattanapan P. and Niamnuy, C. 2021b. Development of ginger orally dissolving film. Agricultural Sci. J. 52(1)(Suppl.), 361–364.
 • Apiboon, C., Rittiron, P., Sungsinchai, S. and Niamnuy, C. 2018. Encapsulation of Vitamin E into Sodium Alginate Beads using Electrostatic Technique. Agricultural Sci. J. 49(2) (Suppl.): 609-612.
 • Sungsinchai, S. and Niamnuy, C. 2015. Influence of drying on properties of dietary fiber from tangerine pulp. Agricultural Sci. J. 46(3)(Suppl.), 749–752.
Awards

รางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ดีเด่น ด้านอาหาร เรื่องการห่อหุ้มวิตามินอีในเม็ดบีดส์โซเดียมอัลจิเนตด้วยวิธีไฟฟ้าสถิต ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11 วันที่ 3–4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม วินเซอร์ สวิทส์ กรุงเทพมหานคร


Research Profile