รศ.ดร.สนธิสุข ธีระชัยชยุติ

สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
Contacts
 • Email: sontisuk.te@kmitl.ac.th
 • Office : AI-705
Research interests

Non-destructive detection of spongy disorder in orange using electrical properties, Non-destructive Technique for Detection of Gamboge in Mangosteen by VIS-NIR Spectroscopy, Non-destructive detection of internal quality in intact pineapple by transmittance short wavelength near infrared spectroscopy, Biomass fuel from Chinese water chestnut pericarp.

Selected Publications
 • 1. สนธิสุข ธีระชัยชยุติ. 2535. อุตสาหกรรมน้ำผลไม้ไทย: อะไรคืออะไร.วารสารการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7(1): 67-70.
 • 2. ศรีศักดิ์ ตรังวัชระกุล, ชลิต ชูประทีป, สนธิสุข ธีระชัยชยุติ. 2535.โรงงานนำทางผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ วท.วารสารการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7(1): 73-82.
 • 3. สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, ดำรงชัย สิทธิสำอางค์, เพ็ญศิริ อนันต์รักสกุล, พรภัทรา ศรีนรคุตร, ยุพาภรณ์ ทับนาโคก. 2536. การวิจัยเครื่องเคลือบแบบต่อเนื่องชนิดเคลือบเค็มสำหรับอาหารขบเคี้ยว.โครงการวิจัยที่ ภ.32-06, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย,  36 หน้า
 • 4. สนธิสุข ธีระชัยชยุติ. 2547. ประเมินผลเทคนิคการแช่แข็งข้าวโพดอ่อน. วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง 12(2): 39-41.
 • 5. วารุณี ธนะแพสย์, สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, ศุมาพร เกษมสำราญ, and Young Kil Kwon. 2548. การตรวจสอบคุณภาพภายในของส้มโดยวิธีไม่ทำลายด้วยเทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรดในช่วงคลื่นสั้น. สัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 3, 10-11ตุลาคม 2548, หน้า 57.
 • 6. สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, วารุณี ธนะแพสย์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล,   ศุมาพร เกษมสำราญ. 2551. การหาปริมาณน้ำตาลที่ละลายน้ำได้ในผลมังคุดแบบไม่ทำลายโดยใช้เทคนิคแสงย่านความยาวคลื่นใกล้อินฟราเรดช่วงคลื่นสั้น. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 39(3 พิเศษ): 156-159.
 • 7. Teerachaichayut, S. and Terdwongworakul, A. (2007) Multiple parameters for prediction of translucent flesh in mangosteen, 2007 Australasia Postharvest Conference, Crown plaza Terrigal, NSW, Australia, 10-12 September 2007
 • 8. Teerachaichayut,  S., K. Y. Kil,  A. Terdwongworakul, W. Thanapase and Y. Nakanishi.  2007. Non-destructive prediction of translucent flesh disorder in intact mangosteen by short wavelength near infrared spectroscopy. Postharvest Biology and Technology  43. 202–206.
 • 9. Teerachaichayut, S., A. Terdwongworakul, and S. Pathaveerat. 2008. Multiple Parameters for Prediction of Translucent Flesh in Mangosteens. Agricultural Engineering International: the CIGR Ejournal. Vol.X. Manuscript FP 08 007. 
 • 10. Teerachaichayut S., W. Thanapase, K. Shigefugi, T. Otoi, Y. Nitta, S. Saranwong, and  S. Kawano. 2008. Online Near Infrared Detection of Translucent and Gamboge Mangosteen. Proceeding of The First Asian NIR Symposium and The 24th Japanese NIR Forum, Tsukuba city, Japan, 10-14 November. 158-159.
 • 11. Kasemsumran, S., W. Thanapase, S. Teerachaichayut, A. Terdwongworakul, K. Y. Kil, K. Shigefuji, and Y. Nakanishi. 2009. Nondestructive Internal Quality Evaluation of Thai Orange Fruit using Short Wavelength Near Infrared Spectroscopy. Japan-Korea Joint Symposium on Near Infrared Spectroscopy, Hanyang University, Korea, 28-30 June. 284-285.
 • 12. Thanapase, W., S. Kaseamsumran, A. Janhiran, S. Teerachaichayut, K. Shigefuji, K. Kiji, Y. Nitta, S. Saranwong and S. Kawano. 2009. Recent collaborative researches between Japan and Thailand on NIR applications for Tropical Fruits. Proceedings of the 25th NIR Forum. Japan, 13-15 May. 31-35.
 • 13. Teerachaichayut,  S.,  A. Terdwongworakul, J. Phonudom and W. Uamsatianporn.  2009. The Robustness of PLS Models for Soluble Solids Content of Mangosteen using Near Infrared Reflectance Spectroscopy.  Global Science Books, Fresh Produce 3(1): 60–63.
 • 14. สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, วารุณี ธนะแพทย์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล และ ศุมาพร เกษมสำราญ. 2552. การประเมินปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ของมังคุดแบบไม่ทำลายโดยใช้แสงย่านความยาวคลื่นใกล้อินฟราเรดช่วงคลื่นสั้น. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 40(1): 55-64.
 • 15. สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, วารุณี ธนะแพสย์  และ อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล. 2552. การตรวจสอบคุณภาพภายในของผลมังคุดด้วยสเปคตรัมในย่านความยาวคลื่นใกล้อินฟราเรด. วารสารอุตสาหกรรมเกษตรพระจอมเกล้า. 1(1): 42-48.
 • 16. สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, จุฑามาศ ผลอุดม และวรรณชยา เอื้ออมเสถียรพร. 2553. การทำนายอาการเนื้อแก้วจากน้ำมังคุดโดยใช้เทคนิคการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่นใกล้อินฟราเรด. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 41(1 พิเศษ): 385-388.
 • 17. ขนิษฐา แสงแก้ว และ สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, 2553. คุณสมบัติทางกายภาพของเปลือกมังคุดภายหลังการตกกระทบ. วารสารอุตสาหกรรมเกษตรพระจอมเกล้า. 2(1): 27-35.
 • 18. วารุณี ธนะแพสย์, สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ศุมาพร เกษมสำราญ, อาทิตย์ จันทร์หิรัญ,ศิรินนภา ศรัณย์วงศ์, สุมิโอะ คาวาโน, ยูกิ นิดตะ, คาซูเอกิ ชิจิฟูจิ และ คาซูเอกิ คิจิ. 2553. การคัดแยกเนื้อแก้วและยางไหลในมังคุดแบบไม่ทำลายโดยวิธีการวัดการดูดกลืนแสงในย่านใกล้อินฟราเรด. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 41(1พิเศษ): 369-372.
 • 19. Teerachaichayut, S.,  A. Terdwongworakul, W. Thanapase, K. Saengkaew and R. Suwapanich. 2010.  Feasibility of visible and SW-NIR spectroscopy to detect gamboge disorder in mangosteen  fruits. Proceedings of the 2nd Asian Symposium on Near Infrared Spectroscopy, China, 15-18 Oct. 81-82.
 • 20. Teerachaichayut, S, W. Thanapase,  S. Kasemsumran, K. Shigefuji, K. Kiji, Y. Nitta, S. Saranwong and S. Kawano. 2010. The methods of illumination and scanning for detecting internal disorders and quality of mangosteen by near infrared spectroscopy. Near Infrared Spectroscopy: Proceedings of the 14th nternational Conference. IM Publications LLP, West Sussex, UK., 219-223.
 • 21. สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, วารุณี ธนะแพสย์ และ ขนิษฐา แสงแก้ว. 2554. ความเป็นไปได้ในการคัดแยกผลมังคุดเปลือกแข็งแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิคการวิเคราะห์พหุตัวแปร. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 42 (1 พิเศษ): 143-146.
 • 22. Teerachaichayut, S., A. Terdwongworakul, W. Thanapase and K. Kiji. 2011. Non-destructive prediction of hardening pericarp disorder in intact mangosteen by near infrared transmittance spectroscopy. Journal of Food Engineering 106: 206–211.
 • 23. สนธิสุข ธีระชัยชยุติ. 2554. การตรวจสอบคุณภาพผลไม้โดยใช้เนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี.วารสารอุตสาหกรรมเกษตรพระจอมเกล้า 3(1): 44-52
 • 24. สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล และวารุณี ธนะแพสย์. 2554. ความเป็นไปได้ในการประเมินระดับอาการยางไหลในผลมังคุดแบบไม่ทำลายโดยใช้สมการหลายตัวแปร. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 42 (3 พิเศษ): 173-176.
 • 25. นารถระพี นาคะวัจนะ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, อาทิตย์ จันทร์หิรัญ, สนธิสุข ธีระชัยชยุติ และ ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์. 2554. การศึกษาการใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้เพื่อทำนายปริมาณเนื้อแก้วในผลมังคุด. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 42 (1พิเศษ) : 123-126.
 • 26. Terdwongworakul, A., N. Nakawajana, S. Teerachaichayut, A. Janhiran. 2012. Determination of translucent content in mangosteen by means of near infrared transmittance. Journal of Food Engineering 109: 114–119.
 • 27. Teerachaichayut, S., A. Terdwongworakul. 2012. Empirical investigation of the optimal fruit presentation in near infrared transmittance for mangosteen quality evaluation. NIR news 23(1) :8-18.
 • 28. สนธิสุข ธีระชัยชยุติ. 2555. การตรวจสอบคุณภาพภายในของผลมังคุดแบบไม่ทำลาย. วารสารการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  27 (1): 55-60.
 • 29. Teerachaichayut, S., K. Petcharaporn and S. Suktanarak. 2012. Calibration model of soluble solids content for Intact Tomato by Transmittance SW-NIR Spectroscopy. Proceedings of the 3rd Asian Symposium on Near Infrared Spectroscopy, Thailand, 14-18 May. 120-121.
 • 30. Teerachaichayut, S., A. Terdwongworakul, K. Keawsumnuk. M. Rangsi and K. Seangkeaw. 2012. A Feasibility Study for the Nondestructive Detection of Granulation in Tangerine Fruit Using a Capacitance based Technique. Proceedings of the CIGR-AgEng 2012: International Conference of Agricultural Engineering, Spain, 8-12 July, P0122.
 • 31. Terdwongworakul A., S. Teerachaichayut, S. Noypitak. 2012. Non-Destructive Classification of Translucent Flesh Mangosteen by Near Infrared Interactance. Proceedings of the CIGR-AgEng 2012: International Conference of Agricultural Engineering, Spain, 8-12 July. C0059.
 • 32.กัญญาพัชร เพชราภรณ์ และ สนธิสุข ธีระชัยชยุติ. 2555. ผลกระทบของการเกิดเชื้อราภายในมะเขือเทศต่อคุณสมบัติทางเคมี. การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ 1, 7 กันยายน 2555, คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  กรุงเทพฯ. 279-284.
 • 33.ศรัญญา วอขวา และ สนธิสุข ธีระชัยชยุติ. 2555. การศึกษาสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในมังคุดเปลือกแข็งภายหลังการตกกระทบ.การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ 1, 7 กันยายน 2555, คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  กรุงเทพฯ. 285-290.
 • 34. Sompong  Nandee and Sontisuk  Teerachaichayut. 2012. Brix-acid ratio detection for pomegranates using multivariate equation. International Conference on Nutrition and Food Sciences, July 23-24. IPCBEE vol.39 (2012) IACSIT Press, Singapore. 82-86.
 • 35. Sineenart  Suktanarak and Sontisuk  Teerachaichayut. 2012. Detection for Moisture Content of Sweet Tamarind flesh by Transmittance Short Wavelength Near Infrared Spectroscopy. International Conference on Nutrition and Food Sciences, July 23-24.  IPCBEE vol.39 (2012) IACSIT Press, Singapore. 71-75.   
 • 36. Kanyapat  Petcharaporn and Sontisuk  Teerachaichayut. 2012. Detection of Undesirable Internal Discoloring of Intact Tomatoes by Non-Destructive, Transmittance VIR-NIR Spectroscopy. International Conference on Food and Applied Bioscience 2012, 6-7 February. Chiang Mai, Thailand. 82-86.
 • 37. Suktanarak,  S. and S. Teerachaichayut. 2013. Quantitative Analysis of Total Soluble Solids and Titratable Acidity of Sweet Tamarind by SW-NIRS.  International Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics, Vol. 3, No. 4, 328-331.
 • 38. Sukwani, S. and Teerachaichayut, S. 2013. Non-destructive prediction of internal browning in pineapple using transmittance short wavelength near infrared spectroscopy. Acta Hort. (ISHS) 989: 395-399. May 2013
 • 39. สนธิสุข ธีระชัยชยุติ,  ฐิติพงศ์ ทิพย์แก้ว, ธนกฤต ชูตะรัตน์ และธัชคม ลี้ลับ. 2556. เครื่องวัดความแน่นเนื้อของผลไม้แบบนํ้าหนักกด. การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ 2, 30 สิงหาคม 2556, คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  กรุงเทพฯ. 185-190.
 • 40. Kaewsaard, S., Kerdpiboon, S., Peuchkamut, Y., Teerachaichayut, S. 2013. Relationships between Physical property, Chemical composition and Marbling Score of Sirloin Beef Steak. 13th ASEAN Food Conference, 9-11 September 2013, Singapore. Meeting Future Food Demands: Security & Sustainability.
 • 41. สนธิสุข ธีระชัยชยุติ. 2556. สถานการณ์ระบบคัดแยกคุณภาพผลไม้สดแบบออนไลน์ในประเทศไทย.วารสารวิชาการเกษตร ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2556: 194-210. 
 • 42. ปิยะมาศ จานนอก, อิสยาภรณ์ การรุ่งเรือง, อรวรรณ ทองนาค, อัฐฬส จานนอก, ภานุวัฒน์ ทรัพย์ปรุง และ สนธิสุข ธีระชัยชยุติ. 2556. การทำนายความถ่วงจาเพาะของไข่ไก่ด้วยเทคนิค NIRS. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น, 135-139.
 • 43. Siriporn Kaewsaard, Yuporn Peuchkamut, Sontisuk Teerachaichayut, Pramoun Srikalong and Soraya Kerdpiboon.Correlation determination between morphology, chemical compositions and physical properties of sirloin beef steak. 2014. The proceedings of 52th  Kasetsart university annual conference, Thailand, February 4-7, 201-207.
 • 44. Sasathorn  Srivichien and Sontisuk  Teerachaichayut. 2014. Comparison of nitrate content in ‘Smooth Cayenne’ pineapple flesh related to its different cut sections, maturity and crop season. Journal of Advanced Agricultural Technologies, Vol. 1, No.1, 65-68.
 • 45. Sasathorn  Srivichien and Sontisuk  Teerachaichayut. 2014. Comparison of nitrate content in ‘Smooth Cayenne’ pineapple flesh related to its different cut sections, maturity and crop season. Proceeding of The  4th International Conference on Asia Agriculture and Animal (ICAAA 2014), Bangkok, Thailand, June 9-10, 33-36.
 • 46. SasathornSrivichien and SontisukTeerachaichayut. 2014. Quality classification of pineapple based on nitrate level by Vis-NIRS. Proceeding of The 4th  Asian NIR Symposium, Daegu, Korea, June 17-20, 130-132.
 • 47. Sontisuk Teerachaichayut, Isayapron Kanrungrueng, Orawan Thonngnak, Oattharod Channok, Panuwat Supprung , Piyamart Jannok. 2014. Freshness Prediction of Hen Eggs Using NIR Spectroscopy Based on Specific Gravity. Proceeding of International Research Conference on Engineering and Technology (IRCET 2014), Bali, Indonesia, June 27-29, 585-592.
 • 48. Pattama Supaphon, Soraya Kerdpiboon, Yuporn Peuchkamut, Sontisuk Teerachaichayut, Pramoun Srikalong , Panadda Nonthanum. 2014. Surface Images and Physical Properties Correlation of Sirloin Steak by Pearson’S Correlation And Multiple Linear Regression Analysis. Proceeding of International Research Conference on Engineering and Technology (IRCET 2014), Bali, Indonesia, June 27-29, 593-601.
 • 50. Jannok, P., Petcharaporn, K. and Teerachaichayut, S. 2014. Detection of internal mold infection in tomato by transmittance near infrared sectroscoy. Acta Hort. (ISHS) 1053:93-99. October 2014
 • 51. Teerachaichayut, S., Suktanarak, S. and Kasemsumram, S. 2014. Non-destructive detection of internal mold infection in sweet tamarind using short wavelength near infrared sectroscoy. Acta Hort. (ISHS) 1053:113-119. October 2014
 • 52. Srivichien,  S., A. Terdwongworakul, S. Teerachaichayut. 2015. Quantitative prediction of nitrate level in intact pineapple using Vis–NIRS. Journal of Food Engineering 150: 29–34.
 • 53. Teerachaichayut S., Yokswad W., Terdwongworakul A., Jannok P., Fernandes S.V. 2015. Application of Image Analysis for Determination of Mangosteen Density. Journal of Advanced Agricultural Technologies, 2(2): 92-97.
 • 54. S. Workhwa and S. Teerachaichayut. 2015. Detection of Hardening Pericarp Disorder and Determination of Firmness at Hardening Area in Mangosteen by Visible-Near Infrared Reflectance Spectroscopy. Thai Journal of Agricultural Science 2015, 48(4): 233-242.
 • 55. S.Teerachaichayut;S.V.Fernandes;, Feasibility of Translucent Flesh Disorder Prediction in Mangosteen by Photoelectric Sensor Technique, Proceedings of 2015 International Conference on Power Electronics and Energy Engineering(PEEE 2015-2), 2015
 • 56. Natrapee Nakawajana, Anupun Terdwongworakul, Sontisuk Teerachaichayut. 2016. Minimally destructive assessment of mangosteen translucency based on electrical impedance measurements. Journal of Food Engineering 171: 137-144.
 • 57. Sineenart Suktanarak, Sontisuk Teerachaichayut and Panuwat Supprung. 2016. Prediction of moisture content in sweet corn by reflectance NIR spectroscopy. Proceedings of the 5th Asian Near Infrared Symposium and the 32nd Japanease NIR Forum, Kagoshima, Japan, 30 Nov-3 Dec. 260-261.
 • 58. Sirikarn Boonpiam, Nattaporn Suttiwijitpukdee and Sontisuk Teerachaichayut. 2016. Nondestructive Classification of Pork Meatball Containing Borax by Near Infrared Spectroscopy. Proceedings of the 5th Asian Near Infrared Symposium and the 32nd Japanease NIR Forum, Kagoshima, Japan, 30 Nov-3 Dec.268-269.
 • 59. Ho Thanh Huong, Sontisuk Teerachaichayut, Panuwat Supprung and Tiradech Damrongpowan. 2016. Classification of lime varieties by NIR spectroscopy. Proceedings of the 5th Asian Near Infrared Symposium and the 32nd Japanease NIR Forum, Kagoshima, Japan, 30 Nov-3 Dec.264-265.
 • 60. Sadudee  Phonmakham and Sontisuk Teerachaichayut. 2016. Transmittance near infrared spectroscopy for firmness detection of marian plum (Bouea burmanica Griff.). Proceedings of the 5th Asian Near Infrared Symposium and the 32nd Japanease NIR Forum, Kagoshima, Japan, 30 Nov-3 Dec. 226-227.
 • 61. Suktanarak, S., Supprung, P. and Teerachaichayut, S. 2017. Classification of sweet corn based on storage time after harvest using near infrared spectroscopy. Acta Hort. (ISHS) 1152:47-54. March 2017
 • 62. Huong, H.T. and Teerachaichayut, S. 2017. Non-destructive prediction of moisture content of lime (Citrus aurantifolia Swingle 'Paan') by multiple regression analysis of its electrical and physical properties. Acta Hort. (ISHS) 1152:299-306. March 2017
 • 63. Kerdpiboon, S., Supaphon, P., Teerachaichayut, S. and Peuchkamut, Y. 2017. Tenderness of sirloin beef affected by sous-vide cooking. The 63rd International Congress of Meat Science and Technology (ICoMST 2017), 13-18 August 2017. Cork, Ireland. Submitted. (Grant: King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang).
 • 64. Teerachaichayut, S., Ho, H. T. 2017. Non-destructive prediction of total soluble solids, titratable acidity and maturity index of limes by near infrared hyperspectral imaging. Postharvest Biology and Technology 133: 20-25.
 • 65. Suktanarak, S., Teerachaichayut, S. 2017. Non-destructive quality assessment of hens' eggs using hyperspectral images. Journal of Food Engineering 215: 97-103.
 • 66. Teerachaichayut, S., Phonmakham, S. and Suktanarak, S. 2017. Grouping marian plums harvested at different times by transmittance near-infrared spectroscopy. Acta Hort. (ISHS) 1179:25-30. November 2017
 • 67. Huong, H.T. and Teerachaichayut, S. 2017. Non-destructive prediction of pH and total soluble solids of lime [Citrus × aurantifolia (Cristm.) Swinge] by visible and near-infrared spectroscopy. Acta Hort. (ISHS) 1179:31-36. November 2017
 • 68. Phonmakham, S., Suttivijitpukdee, N. and Teerachaichayut, S. (2018). Quantitative analysis of quality for marian plum (Bouea burmanica Griff.) by transmittance near infrared spectroscopy. Acta Hort. (ISHS) 1213, 537-542.  October 2018
 • 69. Suktanarak, S., Teerachaichayut, S., Jannok, P. and Supprung, P. (2018). Interactance and reflectance near infrared spectroscopy for freshness evaluation of hen eggs. Acta Hort. (ISHS)  1213, 637-642. October 2018
 • 70. Poonnada Onnom and Sontisuk Teerachaichayut. 2018. Development of calibration models to predict texture and total soluble solids in jelly using hyperspectral imaging. Green Design and Manufacture: Advanced and Emerging Applications, Published by AIP Publishing AIP Conf. Proc. 2030, 020211-1–020211-5.  9  NOV 2018
 • 71. S Teerachaichayut, J Pansiri, P Nguanprasert and W Thepwapee. 2018. Feasibility of using a photoelectric sensor combined with density measurements for nondestructive assessment of the freshness of hen’s eggs. Green Design and Manufacture: Advanced and Emerging Applications, Published by AIP Publishing AIP Conf. Proc. 2030, 020264-1–020264-5.  9  NOV 2018
 • 72. Nutsinee Klinbumrung and SontisukTeerachaichayut. 2018. Quantification of acidity and total soluble solids in guavas by near infrared hyperspectral imaging. Green Design and Manufacture: Advanced and Emerging Applications, Published by AIP Publishing AIP Conf. Proc. 2030, 020209-1–020209-5.  9  NOV 2018
 • 73 Sineenart Sukthanaruk, Sirikarn Boonpiam and Sontisuk Teerachaichayut. 2018. Quantitative and Qualitative Assessment of Pork Meatball Containing Borax Using Near Infrared Spectroscopy. Green Design and Manufacture: Advanced and Emerging Applications, Published by AIP Publishing AIP Conf. Proc. 2030, 020210-1–020210-5. 9  NOV 2018
 • 74. NutsineeKlinbumrung and SontisukTeerachaichayut. 2019. Firmness prediction of guavas using near infrared hyperspectral imaging. Proceedings of Asian Conference on Engineering and Natural Sciences (ACENS 2019), Hokkaido, Japan, 21-24 Jan 2019, 396-401.
 • 75. Sineenart Sukthanaruk and Sontisuk Teerachaichayut. 2019. Detection of adulteration in Thai Pathumthani fragrant rice by hyperspectral imaging. Proceedings of Asian Conference on Engineering and Natural Sciences (ACENS 2019), Hokkaido, Japan, 21-24 Jan 2019, 300-307.
 • 76. Sontisuk Teerachaichayut, Napinda Panyaboon and Poonnada Onnom. 2019. Electrical measuring technique for freshness classification of sweet corn. Proceedings of Asian Conference on Engineering and Natural Sciences (ACENS 2019), Hokkaido, Japan, 21-24 Jan 2019, 411-418.
 • 77. Poonnada Onnomand, Sontisuk Teerachaichayut. 2019. Non-destructive prediction of the texture of jelly for food for the elderly using electrical techniques. Proceedings of Asian Conference on Engineering and Natural Sciences (ACENS 2019), Hokkaido, Japan, 21-24 Jan 2019, 402-410.
 • 78. Sahachairungrueng W. and Teerachaichayut S. 2019. Qualitative analysis for sweetness classification of longan by near infrared hyperspectral imaging. Proceedings of the 5th International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST 2019), Luang Prabang, Laos, 2-5 July 2019, 256-261.
 • 79. Teerachaichayut S., Kijpadung T. and Cheevathumrat V. 2019. Feasibility of a photoelectric sensor technique for nondestructive prediction of granulation disorder in tangerines. Proceedings of the 5th International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST 2019), Luang Prabang, Laos, 2-5 July 2019, 262-267.
 • 80. S Teerachaichayut, T Kijpadung and V Cheevathumrat. 2019. Feasibility of a photoelectric sensor technique for nondestructive prediction of granulation disorder in tangerines. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 639 012039. doi:10.1088/1757-899X/639/1/012039
 • 81. W Sahachairungrueng and S Teerachaichayut. 2019. Qualitative analysis for sweetness classification of longan by near infrared hyperspectral imaging. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 639 012038
 • 82. Duangkamolrat Khamsopha and Sontisuk Teerachaichayut. 2020. Detection of Adulteration of Tapioca Starch with Dolomite by near Infrared Hyperspectral Imaging. Key Engineering Materials  862, 46-50.
 • 83. Manunchaya Sricharoonratana and Sontisuk Teerachaichayut. 2020. Prediction of Water Activity in Mamón (Filipino sponge) Cakes by near Infrared Hyperspectral Imaging. Key Engineering Materials  862, 7-11.
 • 84. Manunchaya Sricharoonratana, Anthony Keith Thompson, Sontisuk Teerachaichayut. 2021.Use of near infrared hyperspectral imaging as a nondestructive method of determining and classifying shelf life of cakes. LWT-Food Science and Technology 136, 110369.
 • 85. Duangkamolrat Khamsopha, Sahachairungrueng Woranitta, Sontisuk Teerachaichayut (2021). Utilizing near infrared hyperspectral imaging for quantitatively predicting adulteration in tapioca starch. Food Control 123: 107781
 • 86. Wayan Dipasasri Aozora and Sontisuk Teerachaichayut. 2021. Near Infrared Hyperspectral Imaging for Predicting Quality of Dehydrated Ginger. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 6: 6078- 6083.
 • 87. Achiraya Tantinantrakun, Sontisuk Teerachaichayut. 2021. Nondestructive Prediction of Juice Recovery Yield of Pineapple Using Near Infrared Hyperspectral Imaging. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 6: 6084- 6089.
 • 88. Sahachairungrueng, W., Teerachaichayut, S. 2022. Nondestructive quality assessment of longans using near infrared hyperspectral imaging. Agricultural Engineering International: CIGR Journal 24(1), pp. 217–227.Books/Book Chapters :
Awards
 • 1. Outstanding Contribution in Reviewing awarded November 2017 (Computers and Electronics in Agriculture)
 • 2. Outstanding Contribution in Reviewing awarded March 2018 (Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems)
 • 3. Outstanding Contribution in Reviewing awarded March 2018 (Journal of Food Engineering)

Research Profile