ผศ.ดร.สุเมธี ส่งเสมอ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Contacts
 • Email : sumethee.so@kmitl.ac.th
 • Office : AI-701
Research interests
 • จุลชีววิทยาอาหารด้านบรรจุภัณฑ์อาหารต้านจุลินทรีย์
 • กระบวนการแปรรูปอาหาร
 • สุขาภิบาลอาหาร
Selected Publications
 • Matan, N., Limbo, S., Piergiovanni, L., & Songsamoe, S. (2023), Controlled release of Michelia alba oil vapour from plastic sachets to control the growth of Aspergillus flavus on brown rice and its possible mode of action, Food Control, vol.146, pp.109504, https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2022.109504.
 • Matan, N., & Songsamoe, S. (2022). Controlled release of orange oil vapour to delay mangosteens’(Garcinia mangostana) using rubberwood sawdust, BioResources, vol.17, no 2, pp.2917-2932, doi:https://doi.org/10.15376/biores.17.2.2917-2932.
 • Songsamoe, S., Kabploy, K., Khunjan, K., & Matan, N. (2022), The combined effect of green tea and peppermint oil against pathogenic bacteria to extend the shelf life of eggs at ambient temperature and the mode of action, Journal of Food Safety, vol.42, no.1, pp.12945, https://doi.org/10.1111/jfs.12945.
 • Suhem, K., Songsamoe, S., & Matan, N. (2022), Effects of bamboo sachets containing Litsea cubeba oil on the prevention of mold for extending the shelf life of dried fish, its reusability, and action mechanisms, LWT, vol.154, pp.112796, https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.112796.
 • Parichanon, P., Promwee, A., Songsamoe, S., & Matan, N. (2022), The effect of lime oil emulsion on seed germination, antimicrobial and antioxidant properties of hydroponic baby green oak lettuce for the assurance of safety from farm to fork, Journal of Food Safety, vol. 42 no.4, pp.12985, https://doi.org/10.1111/jfs.12985.
 • Songsamoe, S., Khunjan, K., & Matan, N. (2021), The application and mechanism of action of   Michelia alba oil vapour in GABA enhancement and microbial growth control of germinated brown rice, Food Control, vol.130, pp.108401, https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2021.108401.
 • Owolabi, I. O., Songsamoe, S., & Matan, N. (2021), Combined impact of peppermint oil and lime oil on Mangosteen (Garcinia mangostana) fruit ripening and mold growth using closed system, Postharvest Biology and Technology, vol.175, pp.111488,  https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2021.111488.
 • Owolabi, I. O., Songsamoe, S., Khunjan, K., & Matan, N. (2021), Effect of tapioca starch coated-rubberwood box incorporated with essential oil on the postharvest ripening and quality control of mangosteen during transportation, Food Control, pp.108007, https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2021.108007
 • Saengwong-Ngam, R., Koomhin, P., Songsamoe, S., Matan, N., & Matan, N. (2021), Combined effects of tangerine oil vapour mixed with banana flavour to enhance the quality and flavour of ‘Hom Thong’bananas and evaluating consumer acceptance and responses using electroencephalography (EEG), Journal of Food Science and Technology, vol.59, pp.968–978, https://doi.org/10.1007/s13197-021-05100-w.
 • Songsamoe, S., Saengwong-ngam, R., Koomhin, P., & Matan, N. (2019), Understanding consumer physiological and emotional responses to food products using Electroencephalography (EEG), Trends in Food Science & Technology, vol.93, pp.167-173, https://doi.org/10.1016/j.tifs.2019.09.018.
 • Sattayakhom, A., Songsamoe, S., Yusakul, G., Kalarat, K., Matan, N., & Koomhin, P. (2021), Effects of Thai Local Ingredient Odorants, Litsea cubeba and Garlic Essential Oils, on Brainwaves and Moods. Molecules, vol.26, no.10, pp.2939, https://doi.org/10.3390/molecules26102939.
 • Chandharakool, S., Koomhin, P., Sinlapasorn, J., Suanjan, S., Phungsai, J., Suttipromma, N., Phungsai, J., Suttipromma, N., Songsamoe, S., Matan, N., & Sattayakhom, A. (2020), Effects of Tangerine Essential Oil on Brain Waves, Moods, and Sleep Onset Latency. Molecules, vol.25, no,20, pp.4865, https://doi.org/10.3390/molecules25204865.
   

Research Profile