ผศ.ดร.อุมาพร ฉัตรศรีสุวรรณ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก
Contacts
  • Email: umarphorn.ch@kmitl.ac.th
  • Office : AI-306
Research interests

Production and characterization of monoclonal antibodies for development of detection residual antibiotic in animal tissue, Development of ELISA test kit for detecting drug residues in foods, Development of strip test for detecting drug residues in foods, Testing prebiotic property of selected vegetables, Screening probiotic bacteria

Selected Publications
  • ภาวินี ดีแท้ และ อุมาพร ฉัตรศรีสุวรรณ. 2562. เลขที่อนุสิทธิบัตร 17620 กรรมวิธีการเตรียมสาหร่ายพวงองุ่นผงและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.
  • Chadseesuwan, U., Puthong, S., and Deetae, P. 2021. Growth promotion of some lactic acid bacteria by crude extract of Spirogyra sp., Cladophora sp., Caulerpan lentillifera, and Caulerpa corynephora. Journal of Food Research 4(Suppl. 4): 81-86.
  • Plengsaengsri, P., Krusong, W., Thompson, A.K., Chadseesuwan, U., and Deetae, P. 2021. Physico-chemical and microbiological properties of non-dairy yoghurt made from rice derivatives. International Journal of Agricultural Technology 17(3): 1027-1040.
  • Chadseesuwan, U., Deetae, P., Alee, A., Thanyanon, W., Netprasert, N., Dungmala, M., and Puthong, S. 2018. Antibacterial effect of crude extracts from Caulerpa lentillifera, Caulerpa racemosa, Spirogyra sp. and Cladophora sp. The 30th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference.
  • Chadseesuwan, U., Wipatanawin, A., and Krusong, W. 2017. Improving the quality of okara with Aspergillus oryzae via solid-state fermentation. The 29th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference.

Research Profile