รายชื่อทรัพย์สินทางปัญญา

Displaying 1 - 20 of 27
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ ประเภทความคุ้มครอง ผู้ประดิษฐ์
กระบวนการผลิตแป้งเมล็ดบัวและผลิตภัณฑ์บะหมี่แป้งเมล็ดบัว
วันที่รับรอง:
ทะเบียนเลขที่: 21745
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร นางสาวโสรยา เกิดพิบูลย์
หน่วยงาน: คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล.
กรรมวิธีการผลิตวุ้นเซลลูโลสเสริมกลิ่นและรสชาติ และผลิตภัณฑ์วุ้นเซลลูโลสเสริมกลิ่นและรสชาติที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว
วันที่รับรอง:
ทะเบียนเลขที่: 14608
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร นายวราวุฒิ ครูส่ง
หน่วยงาน: คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล.
ผลิตภัณฑ์เต้าหู้ทรงกลมเสริมงาดำและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
วันที่รับรอง:
ทะเบียนเลขที่: 14939
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร นางยุพร พืชกมุทร
หน่วยงาน: คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล.
สูตรการผลิตโครเกรตผสมเปลือกกุ้ง
วันที่รับรอง:
ทะเบียนเลขที่: 20920
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.โสรยา เกิดพิบูลย์
ผู้ประดิษฐ์ร่วม: ผศ.ดร.ธงชัย พุฒทองศิริ
หน่วยงาน: คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล.
ผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวเสริมสารอาหารและกรรมวิธีการผลิต
วันที่รับรอง:
ทะเบียนเลขที่: 19924
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.ยุพร พืชกมุทร
ผู้ประดิษฐ์ร่วม: รศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม
หน่วยงาน: คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล.
มันฝรั่งทอดที่มีส่วนผสมของเนื้อปลาทู
วันที่รับรอง:
ทะเบียนเลขที่: 20302
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
หน่วยงาน: คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล.
กรรมวิธีลดความเปรี้ยวของน้ำผลไม้กล้วยด้วยการกรองแยกกากร่วมกับการปรับค่าพีเอชด้วยสารออกฤทธิ์ด่างชนิดปูนแดงหรือน้ำปูนใส
วันที่รับรอง:
ทะเบียนเลขที่: 18284
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร รศ.ดร.สร้อยสุดา พรภักดีวัฒนา
หน่วยงาน: คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล.
สูตรเต้าหู้ที่มีส่วนผสมของน้ำนมจากงา
วันที่รับรอง:
ทะเบียนเลขที่: 19669
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
หน่วยงาน: คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล.
ระบบผลิตน้ำส้มสายชูหมักด้วยตัวผสมน้ำหมักเข้ากับอากาศภายในถังหมัก (Internal Venturi Ejector System)
วันที่รับรอง:
ทะเบียนเลขที่: 12907
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร ศ.ดร.วราวุฒิ ครูส่ง
หน่วยงาน: คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล.
สูตรผลิตภัณฑ์ไก่อบเนื้อนุ่มและกรรมวิธีการผลิต
วันที่รับรอง:
ทะเบียนเลขที่: 16219
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.โสรยา เกิดพิบูลย์
หน่วยงาน: คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล.
กรรมวิธีการผลิตผงใยอาหารที่ละลายน้ำได้จากหน่อไม้
วันที่รับรอง:
ทะเบียนเลขที่: 17943
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร รศ.ดร.สุพัตรา กาญจนประทุม
หน่วยงาน: คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล.
เครื่องดื่มน้ำทับทิมพร้อมดื่มที่มีส่วนผสมของสารอาหารเสริม
วันที่รับรอง:
ทะเบียนเลขที่: 14668
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ นลินานนท์
หน่วยงาน: คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล.
ผลิตภัณฑ์ปาดขนมปังเสริมแมลงกินได้ และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
วันที่รับรอง:
ทะเบียนเลขที่: 19464
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.เพ็ญศิริ แก้วทอง
หน่วยงาน: คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล.
กรรมวิธีการเตรียมสาหร่ายพวงองุ่นผงและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
วันที่รับรอง:
ทะเบียนเลขที่: 17620
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.ภาวินี ดีแท้
หน่วยงาน: คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล.
เครื่องเคาะสัญญาณเสียงเพื่อวิเคราะห์คุณภาพภายในของผลไม้เปลือกบาง
วันที่รับรอง:
ทะเบียนเลขที่: 18169
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร รศ.ดร.สนธิสุข ธีระชัยชยุติ
หน่วยงาน: คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล.
ผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่สดจากแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวกล้องที่เสริมผักใบเขียวบดอบแห้ง และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
วันที่รับรอง:
ทะเบียนเลขที่: 14654
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.จิราภรณ์ สิริสัณห์
หน่วยงาน: คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล.
ผลิตภัณฑ์มาร์ซิแพนที่มีเมล็ดพืชน้ำมันเป็นส่วนประกอบ
วันที่รับรอง:
ทะเบียนเลขที่: 18123
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
หน่วยงาน: คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล.
ผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่สดจากแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวกล้อง และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
วันที่รับรอง:
ทะเบียนเลขที่: 16003
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.จิราภรณ์ สิริสัณห์
หน่วยงาน: คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล.
ผลิตภัณฑ์ขนมครกดัดแปรด้วยนมถั่วเหลือง และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
วันที่รับรอง:
ทะเบียนเลขที่: 15063
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.จิราภรณ์ สิริสัณห์
หน่วยงาน: คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล.
ผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่สดจากแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวกล้องที่เสริมใยอาหารด้วยแก่นตะวันผง และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
วันที่รับรอง:
ทะเบียนเลขที่: 16004
สถานะ:
อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.จิราภรณ์ สิริสัณห์
หน่วยงาน: คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล.