Information

Request on:
วันที่ยื่นขอ
Certificated on:
วันที่ออกหนังสือรับรอง
Registration No.:
เลขที่อนุสิทธิบัตร
20302
Type:
ประเภทความคุ้มครอง
อนุสิทธิบัตร
Request by:
ผู้ขอรับสิทธิ
สถาบัน
Inventor:
ผู้ประดิษฐ์
รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล

คำอธิบาย

20320