Information

Request on:
วันที่ยื่นขอ
Certificated on:
วันที่ออกหนังสือรับรอง
Registration No.:
เลขที่อนุสิทธิบัตร
20920
Type:
ประเภทความคุ้มครอง
อนุสิทธิบัตร
Inventor:
ผู้ประดิษฐ์
ผศ.ดร.โสรยา เกิดพิบูลย์
Co-Inventor:
ผู้ประดิษฐ์ร่วม
ผศ.ดร.ธงชัย พุฒทองศิริ

คำอธิบาย

ดหกฟ