Information

Request on:
วันที่ยื่นขอ
Certificated on:
วันที่ออกหนังสือรับรอง
Registration No.:
เลขที่อนุสิทธิบัตร
19924
Type:
ประเภทความคุ้มครอง
อนุสิทธิบัตร
Request by:
ผู้ขอรับสิทธิ
สถาบัน
Inventor:
ผู้ประดิษฐ์
ผศ.ดร.ยุพร พืชกมุทร
Co-Inventor:
ผู้ประดิษฐ์ร่วม
รศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม

คำอธิบาย