ดหกฟ

       จากมติสภาสถาบัน ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล คณบดีคณะอุตสาหกรรมอาหาร จะดำเนินการบริหารคณะอุตสาหกรรมอาหาร และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยขอเสนอแนวนโยบายและแผนงานการบริหารคณะอุตสาหกรรมอาหาร ในช่วงวาระการดำรงตำแหน่ง (4 ปี) ดังนี้


1) วิสัยทัศน์
The World Master of Food Innovation

sdf
2) พันธกิจ
School of Food Industry commits to making a disruptive impact on the Food World through Food Science and Technology Education, Creative Research and Entrepreneurial Innovation.

fsdf


3) นโยบาย
ต่อยอดความสำเร็จสู่ความเป็นเลิศและความเป็นสากล ด้วยนโยบายความสำเร็จอย่างยั่งยืนใน 5 ด้านต่อไปนี้
ด้านที่ 1 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ไม่มีที่สิ้นสุด (Endless learning organization)
ด้านที่ 2 : การจัดการอย่างชาญฉลาด (Talent management)
ด้านที่ 3 : ประสานความร่วมมือทุกฝ่าย (3P: Private-Public Partnership)
ด้านที่ 4 : สร้างจิตวิญญาณแห่งการให้ และการแบ่งปัน (Giving and sharing spirits)
ด้านที่ 5 : สนองนโยบายของสถาบัน (KMITL policy alignment)

4) แผนงานการบริหาร
ด้านที่ 1 : การพัฒนาการศึกษาและหลักสูตรเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้นักศึกษา และสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Disruptive Education for Student Empowerment and Life-Long Learning Society)
ด้านที่ 2 : การสร้างความรู้ งานวิจัยให้เกิดเป็นนวัตกรรม (Innovative Academic and Research)
ด้านที่ 3 : การสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจอาหารในทุกกลุ่มระดับเพื่อการประสานการทำงานร่วมกัน (Industry Partnership for higher income and Impact)
ด้านที่ 4 : ความรับผิดขอบต่อสังคม (Social Responsibility)
ด้านที่ 5 : การบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด (Talent Management)

 

 

asdf

sdf

asdf

asdf

asdf

asdf