การสร้างความเป็นสากล (International Outlook) เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (QS Ranking) อีกทั้งในปัจจุบัน การเรียนการสอนและงานวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างต่อเนื่อง การมีอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศที่มีความรู้ความสามารถในเชิงลึกและทันสมัย จากนานาประเทศจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้การเรียนการสอนและงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตรมีความหลากหลาย และเป็นสากลมากยิ่งขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางวิชาการกับอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศและสถาบันต้นสังกัด ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติให้กับคณะอุตสาหกรรมเกษตรและสถาบัน และนำไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกในที่สุด

คณะอุตสาหกรรมเกษตรจึงได้กำหนดรูปแบบการดำเนินกิจกรรม โดยการจัดหาอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มาร่วมกิจกรรมต่างๆ กับบุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ โดยกิจกรรม ได้แก่ การเรียน การสอน การบรรยายพิเศษ การสัมมนา การประชุมวิชาการ งานวิจัย การให้คำแนะนำ / ปรับแก้ผลงานทางวิชาการเพื่อใช้ในการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


Dr.Ndoye Fatou Toutie

 • National Research Institute on Science and Technology for Environment and Agriculture
 • Research scientist at Irstea
 • France

Prof.Gustavo Quinteros Chávez

 • Campus UPSA, Santa Cruz de la Sierra
 • Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra
 • Bolivia

Dr.Ing. Azis Boing Sitanggang

 • Food Science and Technology (DFST)
 • Bogor Agricultural University FATETA (Faculty of Agricultural Engineering and Technology)
 • Indonesia

Assoc.Prof.Dr.M. Shahrim Ab Karim

 • Foodservice Management
 • University Putra Malaysia (Faculty of Food Science and Technology)
 • Malaysia

Assoc.Prof.Dr.Buddhi P. Lamsal

 • Food Science and Human Nutrition
 • Iowa State University of Science and Technology
 • United States

Prof.Dr.Weon-Sun Shin

 • Food & Nutrition
 • College of Hyman Ecology, Hanyang university
 • Republic of Korea

Prof.Dr.Jeong Hwa Hong

 • Smart Foods and Drugs
 • Inje University
 • South Korea

Prof.Dr.George Srzednicki

 • Food Science & Technology, School of Chemical Engineering
 • The University of New South Wales
 • Australia

Prof.Dr.Shela Gorinstein

 • Institute for Drug Research, School of Pharmacy
 • The Hebrew University of Jerusalem
 • Israel

Prof.Dr.Salvatore Massa

 • Agricultural, Food and Environmental Sciences
 • University of Foggia
 • Italy