หกด

การเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาโท  จำนวน  3  หลักสูตร

ปริญญาโท  วิทยาศาสตร์การอาหาร (Master of Science Program in Food Science) : (รายละเอียด)
ปริญญาโท  การจัดการความปลอดภัยอาหาร (Master of Science Program in Food Safety Management) :  (รายละเอียด)
ปริญญาโท  เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ (Master of Science Program in Foodservice Technology and Management) :  (รายละเอียด)