1

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนและให้การสนับสนุน การบริหารงานของคณะต่างๆมาโดยตลอด ในปี พ.ศ. 2556 คณะอุตสาหกรรมอาหาร ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมอาหาร จำนวนรวมทั้งสิ้น 105 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณแผ่นดิน 70 ล้านบาท และงบประมาณเงินรายได้คณะ 35 ล้านบาท อาคารเรียนดังกล่าวสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560 และได้จัดหาครุภัณฑ์ต่างๆประกอบการใช้งานในอาคารเรียบร้อยในต้นปี พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

 

อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมอาหาร มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 6,422 ตารางเมตร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่มี 5 ชั้น และ  ส่วนที่มี 7 ชั้น ดังนี้

ซึ่งอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมอาหารนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์สำหรับการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆตามพันธกิจของคณะยังสามารถให้บริการการเรียนการสอนสำหรับคณะต่างๆภายในสถาบันอีกด้วย