bachelor

 

การเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี  จำนวน  5  หลักสูตร

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ : (รายละเอียด)
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร (Food Process Engineering) :  (รายละเอียด)
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหารและวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Dual Bachelor’s Degree Program)  : (รายละเอียด)
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร (Fermentation Technology) : (รายละเอียด(ชะลอการรับหลักสูตรนี้ในปีการศึกษา 2567)
  5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) (Culinary Science and Food Service Management) : (รายละเอียด (ชะลอการรับหลักสูตรนี้ในปีการศึกษา 2566)