รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล

คณบดีคณะอุตสาหกรรมอาหาร

รศ.ดร.สร้อยสุดา พรภักดีวัฒนา

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

รศ.ดร.ทัศพร โตธนะเกษม

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและอุตสาหกรรม

รศ.ดร.วินัฏฐา ศักดาศรี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ

ดร.อรชร เมฆเกิดชู

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ผศ.ดร.พิชญดา สมบูรณ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ