ส่วนสนับสนุนวิชาการ

นางสุธาทิพย์ พันธุ์เป้า (พี่เปิ้ล)

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ (สำนักงาน)

นางศิริพร แท่นแก้ว (พี่ตุ้ย)

นักวิชาการศึกษา (งานบริหารวิชาการและบัณฑิตศึกษา) (สำนักงาน)

นางสาวเจนจิลา ปรีชานุกูล (พี่เจน)

เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป (บริหารทรัพยากรบุคคล,งานวิเทศสัมพันธ์)(สำนักงาน)

นางนงเยาว์ จึงสมาน (พี่หน่อย)

นักวิชาการเงินและบัญชี (งานการเงินและบัญชี)(สำนักงาน)

นางรัตนสุดา ชูอำไพ (พี่เอ๋)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานการเงิน-งบประมาณ,งานศูนย์วิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรมอาหาร)(สำนักงาน)

นางสุพัตรา ทองคำ (พี่ติ๋ว)

นักวิชาการพัสดุ (งานพัสดุ)(สำนักงาน)

นางสาวณัฐกานต์ เกริกเกียรติโกมล (พี่ปอ)

เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ)(สำนักงาน)

นางสาววันวิสาข์ สุวรรณยอด (พี่ไอซ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานแผนงาน,งานวิจัย)(สำนักงาน)

นางสาวพิกุลทอง นักทำนา (พี่นก)

นักวิชาการศึกษา (สำนักงาน)

นางสาวพิมพา ห้อยสังวาลย์ (พี่เล็ก)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานกิจการนักศึกษา,งานสหกิจศึกษาและงานฝึกงาน,งานทุนการศึกษา)(สำนักงาน)

นางสาวปรีย์วรา จ้อยช้างเนียม (พี่นุ่น)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประกันคุณภาพ การศึกษา,งานบริหารองค์ความรู้,งานบริหารความเสี่ยง,งานกิจการพิเศษ)(สำนักงาน)

นางนัทธ์หทัย พันธ์หิรัญ (พี่ต้อย)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)(สำนักงาน)

นางสาวกมลชนก นาคคงคำ (พี่เหลียว)

พนักงานสถานที่ (งานรับ-ส่ง เอกสารภายในและ ภายนอก,งานพิธีการต่างๆ)(สำนักงาน)

นายไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ (พี่ปู)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สำนักงาน)

นายกฤตกร ทำดี (พี่เฟรม)

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (สำนักงาน)

นายทวีศักดิ์ จันทศร (พี่ธันวา)

วิศวกร (งานอาคารสถานที่,งานไฟฟ้าและประปา)(สำนักงาน)

นายวรรณรัตน์ อยู่ทอง (พี่เป้)

ช่างเทคนิค (งานอาคารสถานที่,งานไฟฟ้าและประปา)(สำนักงาน)

นายพุฒิพงศ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ (พี่ปลื้ม)

เจ้าหน้าที่วิจัย (สำนักงาน)

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวลำพึง พุ่มจันทร์ (พี่แจ๋ว)

นักวิทยาศาสตร์ (งานห้องปฏิบัติการกลาง)

นางสาววันทนีย์ ช้างน้อย (พี่ไก่)

นักวิทยาศาสตร์ (งานห้องปฏิบัติการกลาง)

นางอัสนี วิจิตระกะ (พี่ตาล)

นักวิทยาศาสตร์ (งานห้องปฏิบัติการกลาง)

นางสาวจุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล (พี่เบลล์)

นักวิชาการอาหาร (งานห้องปฏิบัติการกลาง)

นางฉวี ยิ้มยนต์ (พี่หวี)

พนักงานห้องปฏิบัติการ (งานห้องปฏิบัติการกลาง)

นางสมพร คงบุญ (พี่พร)

พนักงานทั่วไป (งานห้องปฏิบัติการกลาง)

FI Kitchen

นางสาวชนากานต์ จันทร์ศิลา (พี่พลอย)

นักวิชาการอาหาร (ผู้จัดการครัว FI Kitchen)

นางพันทิพา เกลี้ยงเกลา (พี่จุก)

พนักงานเกษตรพื้นฐาน พนักงานเกษตรพื้นฐาน (งานครัว FI Kitchen)

น้ำดื่มแคแสด

นางสาวดวงฤดี ทรัพย์อร่าม

โรงน้ำดื่มแคแสด

นางสาวจารุวรรณ พ้นภัย

โรงน้ำดื่มแคแสด

นายพีระพงษ์ ทรัพย์อร่าม

โรงน้ำดื่มแคแสด

นายกฤษดา กรส่งแก้ว

โรงน้ำดื่มแคแสด