นางสาวจุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล (พี่เบลล์)

นักวิชาการอาหาร (งานห้องปฏิบัติการกลาง)