รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Contacts
 • Email: naphatrapi.lu@kmitl.ac.th
 • Office : AI-605
Research interests
 • Bakery science and products, Sourdough technology, Science of Chinese steamed bun, Cereal science and products, Rice products, Extruded products and noodles The properties of flour and starch and their utilization, Healthy products and Low glycemic index products
Selected Publications

 

 
 • Luangsakul, N. 2003. Varietal Differences of Thai Glutinous Rice in relation to   Quality Characteristics of Traditional Thai Rice Cracker (Khao-tan). King Mongkut’s Agricultural Journal. 21(3), pp 55-67. (in Thai)
 • Luangsakul, N., Kulmanoachwong, D. and Chivavithunekit, P. 2004. Utilization  of Skipjack  Fish   Bone  in   Traditional  Thai  Rice Cracker (Khao-tan)  for  Calcium  Fortification. King Mongkut’s Agricultural Journal. 22(1), pp 61-69. (in Thai)
 • Keeratipibul, S., Luangsakul, N. and Lertsatchayarn, T. 2008. The effect of Thai glutinous rice cultivars, grain length and cultivating locations on the quality of rice cracker (arare). LWT-Food Science and Technology, 41, 1934-1943.
 • Luangsakul, N, Keeratipibul, S, Jindamorakot, S. and Tanasupawat, S. 2009.  Lactic acid bacteria and yeasts isolated from the starter doughs for Chinese steamed buns in Thailand. LWT-Food Science and Technology, 42, 1404-1412.
 • Keeratipibul, S., Luangsakul, N., Otsuka, S., Sakai, S., Hatano, Y. and Tanasupawat, S. 2010. Application of the Chinese steamed bun starter dough (CSB-SD) in breadmaking. Journal of Food Science, 75, 596-604. 
 • Keeratipibul, S., Luangsakul, N., Otsuka, S., Sakai, S., Hatano, Y. and Tanasupawat, S. 2013. Effects of the amount of Chinese steamed bun starter dough (CSB-SD) and the activation time on dough and bread properties. Journal of Food Processing and Preservation, 37, 232-244.
 • Luangsakul, N., Supasom, B. and Yaiyen, S. 2016. Impact of the Enzymatic Modification of Rice Flours on In Vitro Digestibilty and Molecular Properties. Journal of Agricultural Technology.  12(7.2): 2141-2154.
 • Wongsrisiri, S and Luangsakul, N. 2017. Effect of setting agent on quality of  tubed-package on sesame tofu. Journal of Agricultural Technology.  13(7.1): 1517-1526.
 • Kunyanee, K. and Luangsakul, N. 2018. The utilization of ultrasound and chilling  treatment to reduce GI in Thai glutinous rice (RD6). International Journal of Agricultural Technology. 14(7): 1365-1378.
 • Luangsakul, N. and Ritudomphol, O. 2018. Effect of oil addition on in vitro starch digestibility and physicochemical properties of instant rice. International Journal of Agricultural Technology. 14(7): 1399-1412.
 • Ritudomphol, O and Luangsakul, N. 2019. Optimization of Processing Condition of Instant Rice to Lower the Glycemic Index. Journal of Food Science. 84(1): 101-110. (SJR 2017: Q1)
 • Kunyanee, K. and Luangsakul, N. 2019. The effects of dual modification with ultrasound and annealing treatments on the properties and glycemic index of the Thai glutinous rice cultivar ‘RD6’. International Journal of Agricultural Technology. 15(6): 933-946.          
 • Virulchatapan, P. and Luangsakul, N. 2020. Effect of harvesting period on physicochemical properties and in vitro digestibility of banana flour. International Journal of Agricultural Technology. 16(2): 517-528.
 • Kunyanee, K. and Luangsakul, N. 2020.  The effects of ultrasound-assisted recrystallization followed by chilling to produce the lower glycemic index of rice with different amylose content. Food Chemistry. 323.
 • Luangsakul, N. and Chiralaksanakul, N. 2020. The effects of the reduced sugar on macaron quality.  International Journal of Agricultural Technology. 16(5): 1113-1124.
 • Chaturattanachaiporn, K. and Luangsakul, N. 2020. Development of sterilized  durian cake roll. International Journal of Agricultural Technology.  16(6): 1349-1360.
 • Kannika Kunyanee, Tai Van Ngo, Sandra Kusumawardani, Naphatrapi Lungsakul. (2022). Ultrasound-chilling assisted annealing treatment to produce a lower glycemic index of white rice grains with different amylose content. Ultrasonics Sonochemistry. 87, 106055.
 • Kunyanee K. and Lungsakul N. (2022). The impact of heat moisture treatment on physicochemical properties and in vitro glycemic index of rice flour with different amylose contents and its rice dumpling quality. LWT-Food Science and Technology. 154, 112694.
 • Conference papers (full text):
 • Chupanit, W., Mulser, C. and Luangsakul, N. 2003. Utilization  of  Red Snapper     Fish Bone In Butter Cookies for Calcium Fortification. In Proceedings of the 5th Agro-Industrial Conference THAIFEX AND THAIMEX 2003. Bitec Convention Center, Bangkok. 30th-31st May, 2003: pp: 282-288. (in Thai)
 • Luangsakul, N. 2004. Effect of Processing Parameters in relation to Qualities of Traditional Thai Fried Rice Cracker (Khao-Tan).   In Proceedings of the 1st KMITL International Conference on Integation of Science and Technology for Sustainable Development. KMITL, Bangkok. Thailand. 24th-26th August, 2004: pp: 379-384.
 • Luangsakul, N., Katekasem, P., Suksawang, M. and Pornanansiri, S. 2011 The effects of the amount and type of wheat flour and mixing method on the quality of fortune cookies. In Proceedings of the 49th Kasetsart University Annual Conference. Kasetsart University, Bangkok. Thailand. 1st-4th February, 2011: pp: 290-298. (in Thai)
 • Luangsakul, N., Siamtong, A., Wongthida, T., and Punga, U. 2011. Effects of dough sheeting, dough weight and proofing temperature on dough and bread properties using no-time dough method. In Proceedings of The 12th Asean Food Conference 2011. BITEC Bangna, Bangkok, Thailand 16th‐18th June, 2011: pp: 556-559.
 • Lunnawa, P., Luangsakul, N. 2012. Composition and physicochemical properties of starch isolated from Chinese water chestnut (Eleocharisdulcis Trin.). In Proceedings of the 1st Asean plus three Graduate Research Congress (AGRC 2012). Chiang Mai, Thailand, 1st- 2nd March, 2012. pp: 422-428.
 • Luangsakul, N., Ruenpirom, S., Boothsri, A. 2012. Pasting properties of Chinese  water chestnut (Eleocharisdulcis Trin.) starch and textural properties of its gel. In Proceedings of the 14th Food Innovation Asia Conference 2012. BITEC Bangna, Bangkok, Thailand, 14th-15th June, 2012. pp: 37-42.
 • Luangskul, N., Apiwong, P., Reungsang, M. and Kaewmon, A. 2012 Development of freeze-dried snack from Chinese water chestnut (Eleocharisdulcis Trin.). In Proceedings of the 14th Food Innovation Asia Conference 2012. BITEC Bangna, Bangkok, Thailand, 14th-15th June, 2012: pp: 318-324.
 • แก้วขวัญ ใจกว้าง และ นภัสรพี เหลืองสกุล. ๒๕๕๕. สมบัติของโดและซาลาเปากล้าเชื้อที่หมักจากลูกแป้งที่ผลิตทางภาคเหนือของไทย. การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ ๑ “อุตสาหกรรมเกษตรไทยเทิดไท้องค์ราชันย์” จัดโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ประเทศไทย วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕. หน้า ๑๐๙-๑๑๖.
 • Jaikwang, K. and Luangsakul, N., 2012. Characteristics of dough and Chinese steamed bun fermented from Thai traditional fermentation starter (Loog-Pang) produce in the northern part of Thailand. In Proceedings: The 1st KMITL Agro-Industry Conference. The Emeral Hotel, Bangkok. Thailand, 7st September, 2012 pp: 109-116. (in Thai)
 • จริยา สุขสวัสดิ์ และ นภัสรพี เหลืองสกุล. ๒๕๕๕. ปริมาณสตาร์ชทนย่อยและสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งจากพืชตระกูลถั่ว. การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ ๑ “อุตสาหกรรมเกษตรไทยเทิดไท้องค์ราชันย์” จัดโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ประเทศไทย วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕. หน้า ๒๑๔-๒๒๐.
 • Suksawat, C. and Luangsakul, N. 2012. Resistant starch content and  physicochemical properties of legume flour. In Proceedings: The 1st KMITL Agro-Industry Conference. The Emeral Hotel, Bangkok. Thailand, 7st September, 2012 pp:214-220. (in Thai)
 • Rongchoung, J. and Luangsakul, N. 2012. Effects of selected gluten-free flours on the qualities of gluten-free cookies. In Proceedings: The 1st KMITL Agro-Industry Conference. The Emeral Hotel, Bangkok. Thailand, 7st September, 2012. (in Thai)    
 • ณัฎฐณิชา อ่วมสุโข และ นภัสรพี เหลืองสกุล. ๒๕๕๖. ผลของวิธีการแปรรูปต่อความสามารถในการถูกย่อยของสตาร์ชในหลอดทดลองในถั่วมะแฮะ ถั่วแดงหลวง และสตาร์ชแห้วจีน. การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ ๒ “ความท้าทายของอุตสาหกรรมอาหาร: สังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของโลก” จัดโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท, กรุงเทพ, ประเทศไทย วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖. หน้า ๑๔๕-๑๕๑.
 • Oamsukho, N. and Luangsakul, N. 2013. Effects of various processing techniques on the in vitro starch digestibility in Pigeon Pea, Red kidney bean and Chinese water chestnut starch. In Proceedings: The 2nd KMITL Agro-Industry Conference. The Windsor Hotel, Bangkok. Thailand, 30st August, 2013 pp: 145-151.
 • Sartsara, W., and Luangsakul, N. 2014. Characteristics of the bread made from rice and legume flours substituted to wheat flour. In Proceedings of the International Research Conference on Engineering and Technology (IRCET 2014). Ayodya resort, Bali, Indonesia, 27th-29th June, 2014. pp: 602-611.
 • Supasom, B., and Luangsakul, N. 2014. Comparison of in vitro starch digestibility between legumes, tubers and cereals. In Proceedings of the International Research Conference on Engineering and Technology (IRCET 2014). Ayodya resort, Bali, Indonesia, 27th-29th June, 2014. pp: 612-622.
 • Chomchuenjitsin, T., and Luangsakul. N., 2014. Effects of oil types on the quality of cake for vegans. In Proceedings of the International Research Conference on Engineering and Technology (IRCET 2014). Ayodya resort, Bali, Indonesia, 27th-29th June, 2014.  pp: 623-630.
 • Chetyakamin, L. and Luangsakul, N. 2016. Influence of quinoa variety, soaking and salt concentration on percentage of germination and antioxidant activity of quinoa. In Proceedings of the 18th Food Innovation Asia Conference 2016. BITEC Bangna, Bangkok, Thailand 16th-18th June, 2016. pp: 157-162.
 • ภัทราภรณ์ ศิลลา และ นภัสรพี เหลืองสกุล. 2559. การศึกษาสมบัติการย่อยในหลอดทดลอง ของฟลาวร์ข้าวชนิดต่างๆ ที่ดัด แปรด้วยวิธีการให้ความร้อนร่วมกับความชื้น (Heat-Moisture Treatment) และวิธีแอนนีลลิ่ง (Annealing). การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6. บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยศิลปากร.12 (กรกฎาคม): 253-254.
 • Yoosiri, L. and Luangsakul, N. 2017. Influence of drying condition and powder particle size of watermelon seed and sacha inchi seed in making marzipan. In Proceeding of the 19th Food Innovation Asia Conference 2017, BITEC Bangna, Bangkok, Thailand, 15-17th June, 2017. pp: 720-729.
 • น้ำฝน ชูพูล และ นภัสรพี เหลืองสกุล.  2560.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวชนิดแท่งรสผัดไทยจากข้าว. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7. บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยศิลปากร. 21 (กรกฎาคม): s675-s685.
 • ชนากานต์ จันทร์ศิลา และ นภัสรพี เหลืองสกุล.  2560. ผลของแป้งข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำต่อคุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัสของขนมช่อม่วงและขนมกุยช่าย. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7. บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยศิลปากร. 21 (กรกฎาคม): s830-s844.
 • ภูวดล  สังข์ชาติ และ นภัสรพี  เหลืองสกุล. 2560. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวผัดมังสวิรัติบรรจุกระป๋อง.    การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7. บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยศิลปากร. 21 (กรกฏาคม): s823-s829.
 • Luangsakul, N. and Sillar, P. 2017. Physicochemical properties of Thai low glycemic index (GI) rices differing in amylose content. In the Proceeding of the 15th International Symposiumon Biocontrol and Biotechnology (ISBB 2017), Hurghada, Egypt, 17-20th October, 2017. pp: 130-137.
 • Chiralaksanakul, N. and Luangsakul. N. 2018. Effects of aging egg white on quality of macaron shell. In Proceeding of the 20th Food Innovation Asia Conference 2018, BITEC Bangna, Bangkok, Thailand, 14-16th June, 2018. pp: 23-27.

   

  Books & Other
  • Keeratipibul S. and Luangsakul N. 2012. Chinese steamed buns. In Handbook of Plant-Based Fermented Food and Beverage Technology, 2ed, edited by Y. H. Hui; E. Özgül Evranuz, CRC press, NY.
  • ดร. นภัสรพี เหลืองสกุล และ ดร. สวามินี นวลแขกุล. 2559. Cooking Bible: Bakery. บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์  พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) (Thai and Chinese).
  Awards
  • Young Investigator’s Award, the excellent paper of Characteristics of two cultivars of Thai glutinous rice and their application to the rice crackers (arare) in the 2nd International Symposium on Rice and Disease Prevention, 26th-27th October, 2008. Wakayama, Japan.

  Research Profile