รศ.ดร.วินัฏฐา ศักดาศรี

สาขาวิชาวิศกรรมแปรรูปอาหาร
Contacts
 • Email : winatta.sa@kmitl.ac.th
 • Office : AI-609
Research interests

Extraction from agricultural and agricultural  waste by green technology ex. Supercritical CO2 , sub-critical water and pressurized liquid extraction.

Selected Publications
 • Sakdasri, W., Arnutpongchai, P., Phonsavat, S., Bumrungthaichaichan, E., & Sawangkeaw, R. (2022). Pressurized hot water extraction of crude polysaccharides, β-glucan, and phenolic compounds from dried gray oyster mushroom. LWT, 113895. (In Press)
 • Supang, W., Ngamprasertsith, S., Sakdasri, W., & Sawangkeaw, R. (2022). Ethyl acetate as extracting solvent and reactant for producing biodiesel from spent coffee grounds: A catalyst-and glycerol-free process. The Journal of Supercritical Fluids, 186, 105586.
 • Chanprapai, P., Wichai, T., Sooksai, S., Noitang, S., Sukaead, W., Sakdasri, W., & Sawangkeaw, R. (2022). Aqueous Extracts of Lemon Basil Straw as Chemical Stimulator for Gray Oyster Mushroom Cultivation. Foods, 11(9), 1370.
 • Sakdasri, W., Ngamprasertsith, S., Saengsuk, P., & Sawangkeaw, R. (2021). Supercritical reaction between methanol and glycerol: The effects of reaction products on biodiesel properties. Energy Conversion and Management: X, 12, 100145.
 • Sakdasri, W., Arnutpongchai, P., Phonsavat, S., & Sawangkeaw, R. (2021). Response surface optimization of crude polysaccharides from grey oyster mushroom (Pleurotus sajor-caju (Fr.) Singer) using pressurized hot water extraction. In Presented at the 2nd International Electronic Conference on Foods, 15, p. 30.
 • Sakdasri, W., Sakulkittiyut, B., Ngamprasertsith, S., & Sawangkeaw, R. (2021) Volatile Compounds Fingerprints of Black Cumin (Nigella sativa L.) Seed Oil Extracted by Supercritical Carbon Dioxide. In Presented at the 2nd International Electronic Conference on Foods, 15, p. 30.
 • Sakdasri, W., Khamseng, K, Wattanavaree, M, Chandeang,Y, & Sawangkeaw, R. (2021) Optimization of Polysaccharides Extraction from Spent Coffee Grounds(SCGs) by Pressurized Hot Water Extraction. In Presented at the 2nd International Electronic Conference on Foods, 15, p. 30.
 • Phichaion, I., Sawangkaew, R., Sakdasri, W., & Ngamprasertsith, S. (2021). Effects of Reactor Loading and Solvent Addition on Catalyst-Free Glycerolysis of Palm Oil. Engineering Journal, 25(4), 69-78.
 • Sakdasri, W., Komintarachat, C., Sawangkeaw, R., & Ngamprasertsith, S. (2021). A Review of Supercritical Technologies for Lipid-Based Biofuels Production: The Glycerol-free Processes. Engineering Journal, 25(2), 1-14.
 • Sakdasri, W., Ngamprasertsith, S., Sooksai, S., Noitang, S., Sukaead, W., & Sawangkeaw, R. (2019). Defatted fiber produced from lemon Basil (Ocimum citriodorum Vis.) seed with supercritical CO2: Economic analysis. Industrial Crops and Products, 135, 188-195.
 • Sakdasri, W., Ngamprasertsith, S., Daengsanun, S., & Sawangkeaw, R. (2019). Lipid-based biofuel synthesized from palm-olein oil by supercritical ethyl acetate in fixed-bed reactor. Energy Conversion and Management, 182, 215-223.
 • Sakdasri, W., Sawangkeaw, R., & Ngamprasertsith, S. (2018). Techno-economic analysis of biodiesel production from palm oil with supercritical methanol at a low molar ratio. Energy, 152, 144-153.
Research Grants
 • ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการ “คุณภาพของน้ำมันหอมระเหยต้นแบบจากดอกมะลิลาที่สกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเหนือวิกฤต”
 • ทุนอุดหนุนการวิจัยจากฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการ “การสกัดเซอริซินกึ่งต่อเนื่องจากของเหลือโรงงานไหมด้วยน้ำร้อนอัดความดัน”
 • ทุนยุทธศาสตร์การวิจัยเชิงลึก คลัสเตอร์พลังงาน (Energy Cluster) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Research Profile