เอกสารดาวน์โหลด

Category
Title
Download
IF-LB-06-01 ตารางการจองใช้เครื่อง (สำหรับเจ้าหน้าที่)
pdf | 53.21 KB
Download
IF-LB-16 แบบตรวจสอบการค้างอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ (สำหรับนักศึกษาที่จะจบการศึกษา)
pdf | 92.95 KB
Download
แบบฟอร์มการขอรับบริการใช้เครื่องมือ
docx | 42.9 KB
Download
(TH) แบบฟอร์มสารเคมี
pdf | 188.66 KB
Download
ประกาศ - อัตราค่าใช้บริการเครื่องมือวิทยา
pdf | 20.72 MB
Download
IF-LB-03-00 Instruments, Tools and Glasswares Borrowing Form
pdf | 82.24 KB
Download
IF-LB-13 Tool Moving Request Form
pdf | 260.96 KB
Download
รายการสารเคมี
pdf | 99.14 KB
Download
Announcement subject Use of other chemicals from laboratory center - apart from a list of basic cjemicals from school
pdf | 11.76 MB
Download
ขั้นตอนการปฏิบัติในการขออนุญาตใช้อุปกรณ์ Team project สหกิจ
pdf | 118.71 KB
Download
บันทึกข้อความ - ขอเสนอพิจารณาค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเครื่องมือ
pdf | 63.77 KB
Download
IF-LB-03-00 แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องแก้ว
pdf | 99.33 KB
Download
IF-LB-13 แบบฟอร์มการขอย้ายเครื่องมือ
pdf | 255.84 KB
Download
Chemical list
pdf | 89.86 KB
Download
ประกาศ เรื่อง การขอยืมใช้สารเคมีเฉพาะ
pdf | 11.02 MB
Download
บันทึกข้อความการขอใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ Team project สหกิจศึกษา
pdf | 53.49 KB
Download
IF-LB-11-00 (TH) _ แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลา
pdf | 49.01 KB
Download
IF-LB-06-01 Equipment Reservation Table (for Laboratory Staff)
pdf | 215.55 KB
Download
IF-LB-16 Laboratory Equipment Return Form (Before graduation)
pdf | 270.51 KB
Download
Service Requisition Form for using Scientific Equipment
docx | 43.38 KB
Download
(EN) Uses Other Chemicals form
pdf | 171.68 KB
Download
หลักปฏิบัติของห้องปฏิบัติการ (BEAR)
pdf | 62.82 KB
Download