Information

Request on:
วันที่ยื่นขอ
Certificated on:
วันที่ออกหนังสือรับรอง
Registration No.:
เลขที่อนุสิทธิบัตร
18169
Type:
ประเภทความคุ้มครอง
อนุสิทธิบัตร
Inventor:
ผู้ประดิษฐ์
รศ.ดร.สนธิสุข ธีระชัยชยุติ

คำอธิบาย