เอกสารดาวน์โหลด

Category
Title
Download
แบบฟอร์มการเชิญอาจารย์สอนพิเศษระดับปริญญาตรี
docx | 19.74 KB
Download
อาจารย์_use_room อ พระเทพฯ
pdf | 152.24 KB
Download
อาจารย์_หลักเกณฑ์การส่งคะแนนและเกรด การวัดผลการศึกษา_2560
pdf | 134.87 KB
Download
หลักสูตร_กรอบการดำเนินงานของหลักสูตร คณะอุตสาหกรรมอาหาร
pdf | 1.75 MB
Download
ป ตรี_เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร_ปริญญาตรี 65.pdf
pdf | 156.96 KB
Download
อาจารย์_แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน-สอนออนไลน์
pdf | 16.33 MB
Download
ปฏิทินงานสหกิจและขั้นตอนการไปนิเทศ
pdf | 545.17 KB
Download
ประกาศ ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2566
pdf | 4.69 MB
Download
ขั้นตอนการขออนุญาตนำนักศึกษาออกนอกสถานที่
pdf | 96.85 KB
Download
อาจารย์_แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ
pdf | 105.86 KB
Download
หลักสูตร_เรื่อง ขอแก้ไขการกำหนดเกณฑ์ภาษาอังกฤษสำ
pdf | 705.23 KB
Download
ประกาศ ข้อปฏิบัติของกรรมการคุมสอบ 2566
pdf | 2.87 MB
Download
อาจารย์_ขั้นตอนการส่งเกรด 2566 ผ่าน eoffice
pdf | 1 MB
Download
อาจารย์_มติสภาวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดสอบรายวิชาวิทยานิพนธ์ รายวิชาสหกิจ รายวิชาโปรเจค
pdf | 1023.27 KB
Download
หลักสูตร_ประกาศสถาบัน-เรื่อง-การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
pdf | 1.77 MB
Download
ประกาศ การบริหารจัดการรายวิชาที่มีการศึกษาดูงาน
pdf | 1.42 MB
Download