ฝ่ายอุตสาหกรรม (Industry Unit)

     คณะวิชาอุตสาหกรรมอาหาร สจล. มีเป้าหมายที่จะนำการวิจัยที่มีอยู่ การวิจัยที่พัฒนาขั้นสูงและนวัตกรรมบนพื้นฐานความเชี่ยวชาญของเราในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการและชุมชนในท้องถิ่นและระดับโลก โดยพัฒนานวัตกรรมให้มีคุณค่าสูงสุดภายใต้การร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นกับผู้ใช้ปลายทางเพื่อตอบสนองความต้องการ การบริการให้คำปรึกษา วิเคราะห์ทางเคมี/กายภาพ/จุลชีววิทยา ให้เช่าห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์ขนาดนำร่อง และห้องสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญของเรา

     School of Food Industry, KMITL aims to contribute our existing research, advance developed research and innovation based on our expertise in the Food Industry to local and global entrepreneurs and communities. This is to develop the most valuable innovation with the tight collaboration with the end users to meet the demand. We provide the service on the consulting, chemical/ physical/ microbiological analysis, rental the laboratory/ pilot scale equipment and room for the product development under the supervision of our expert.

บริการของเรา(Our Service)

1.บริการเช่าใช้เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 2.บริการวิเคราะห์ด้านคุณภาพอาหาร 3.บริการให้คำปรึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4.บริการเช่าใช้พื้นที่ห้องปฏิบัติการ 
-เครื่องมือทั่วไป (General Equipment) -การวิเคราะห์เชิงเคมี (Chemical Analysis)
-เครื่องมือวิเคราะห์ (Analytical Equipment) -การวิเคราะห์เชิงกายภาพ (Physical Analysis)
-เครื่องมือทางอุตสาหกรรม (Processing Equipment) -การวิเคราะห์เชิงจุลชีววิทยา (Microbiological Analysis)

Future Food Lab (บริการเช่าใช้)

     ห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต (Future Food Lab) เป็นพื้นที่สำหรับ SMEs ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่ครบครัน และมีผู้เชี่ยวชาญของคณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล. ที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์

กฟหดฟหฟกดหฟดก

 

Food Makerspace (บริการเช่าใช้)

พื้นที่การเรียนรู้แนวใหม่และทดลองปฏิบัติจริงพร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ครัวพื้นฐานสำหรับ Food Tech Entrepreneurs and Startup และบุคคลทั่วไป

กดฟห

ดฟกห กหฟด

Bakery Pilot Plant (บริการเช่าใช้)

กหดฟ

 

การบริการวิชาการทางอุตสาหกรรม

ฟหดก    ฟหดก

หกฟด หดฟก

หฟกด กหฟด

ติดต่องานอุตสาหกรรม 

Email : foodindustryri@kmitl.ac.th

Tel: 084-9034234
080-6035482