ประกาศและแบบฟอร์มงานห้องปฏิบัติการ

ประกาศ (announcement)

แบบฟอร์ม (form)

ไทย

English

ไทย

English

01.ประกาศ - หลักปฏิบัติของห้องปฏิบัติการ (BEAR)

01.Announcement - Procedure of Laboratory (BEAR)

01(01).IF-LB-03-00 แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องแก้ว

01(01).IF-LB-03-00 Instruments, Tools and Glasswares Borrowing Form

02(01).ประกาศ - รายการสารเคมีพื้นฐานห้องปฏิบัติการกลาง

02(01).Announcement - Chemical list

01(02).IF-LB-11-00 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลา

01(02).IF-LB-11-00 Overtime Laboratory Using Request Form

02(02).ประกาศ - การขอยืมใช้สารเคมีเฉพาะของส่วนกลางนอกเหนือจากสารเคมีพื้นฐาน

02(02).Announcement - Use of other chemicals from laboratory center

01(03).IF-LB-13-00 แบบฟอร์มการขอย้ายเครื่องมือ

01(03).IF-LB-13-00 Tool Moving Request Form

03.ประกาศ - อัตราค่าใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ของงานวิจัยและอุตสาหกรรม และห้องปฏิบัติการกลาง

 

01(04).IF-LB-06-01 แบบฟอร์มการจองใช้เครื่อง (สำหรับเจ้าหน้าที่)

01(04).IF-LB-06-01 Equipment Reservation Table (For staff)

04.ประกาศ - ขั้นตอนการปฏิบัติในการขออนุญาตใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ครัว และห้องปฏิบัติการ เพื่อปฏิบัติงานโครงงานวิจัย (Team project)   02.แบบฟอร์ม - การยืมสารเคมีเฉพาะของห้องปฏิบัติการนอกเหนือจากสารเคมีพื้นฐาน 02.Form - Uses other chemicals in addition to basic chemical borrowing form
05.ประกาศ - ขั้นตอนการปฏิบัติในการขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการ สหกิจ   03(01).แบบฟอร์ม - การขอรับบริการใช้เครื่องมือ 03(01).Form - Service Requisition Form for using Scientific Equipment
    03(02).บันทึกข้อความ - ขอเสนอพิจารณาค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์กรณีพิเศษ 06.IF-LB-16-00 Laboratory Equipment Return Form
    04.บันทึกข้อความ - การขอใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ครัว และห้องปฏิบัติการ เพื่อปฏิบัติงานโครงงานวิจัยศึกษา (Team project)  
    05.บันทึกข้อความ - การขอใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ครัว และห้องปฏิบัติการ เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
    06.IF-LB-16-00 แบบตรวจสอบการค้างอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ