นางสุธาทิพย์ พันธุ์เป้า (พี่เปิ้ล)

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ (สำนักงาน)

นางศิริพร แท่นแก้ว (พี่ตุ้ย)

นักวิชาการศึกษา (งานบริหารวิชาการและบัณฑิตศึกษา) (สำนักงาน)

นางสาวเจนจิลา ปรีชานุกูล (พี่เจน)

เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป (บริหารทรัพยากรบุคคล,งานวิเทศสัมพันธ์)(สำนักงาน)

นางนงเยาว์ จึงสมาน (พี่หน่อย)

นักวิชาการเงินและบัญชี (งานการเงินและบัญชี)(สำนักงาน)

นางรัตนสุดา ชูอำไพ (พี่เอ๋)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานการเงิน-งบประมาณ,งานศูนย์วิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรมอาหาร)(สำนักงาน)

นางสุพัตรา ทองคำ (พี่ติ๋ว)

นักวิชาการพัสดุ (งานพัสดุ)(สำนักงาน)

นางสาวณัฐกานต์ เกริกเกียรติโกมล (พี่ปอ)

เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ)(สำนักงาน)

นางสาววันวิสาข์ สุวรรณยอด (พี่ไอซ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานแผนงาน,งานวิจัย)(สำนักงาน)

นางสาวพิกุลทอง นักทำนา (พี่นก)

นักวิชาการศึกษา (สำนักงาน)

นางสาวพิมพา ห้อยสังวาล (พี่เล็ก)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานกิจการนักศึกษา,งานสหกิจศึกษาและงานฝึกงาน,งานทุนการศึกษา)(สำนักงาน)

นางสาวปรีย์วรา จ้อยช้างเนียม (พี่นุ่น)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประกันคุณภาพ การศึกษา,งานบริหารองค์ความรู้,งานบริหารความเสี่ยง,งานกิจการพิเศษ)(สำนักงาน)

นางนัทธ์หทัย พันธ์หิรัญ (พี่ต้อย)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)(สำนักงาน)

นางสาวกมลชนก นาคคงคำ (พี่เหลียว)

พนักงานสถานที่ (งานรับ-ส่ง เอกสารภายในและ ภายนอก,งานพิธีการต่างๆ)(สำนักงาน)

นายไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ (พี่ปู)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สำนักงาน)

นายกฤตกร ทำดี (พี่เฟรม)

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (สำนักงาน)

นายวรรณรัตน์ อยู่ทอง (พี่เป้)

ช่างเทคนิค (งานอาคารสถานที่,งานไฟฟ้าและประปา)(สำนักงาน)

นายทวีศักดิ์ จันทศร (พี่ธันวา)

วิศวกร (งานอาคารสถานที่,งานไฟฟ้าและประปา)(สำนักงาน)

นายพุฒิพงศ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ (พี่ปลื้ม)

เจ้าหน้าที่วิจัย (สำนักงาน)