งานบริการวิชาการ

บริการวิชาการ
งานการบริการวิชาการ เป็นการสร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตร

วิเคราะห์เครื่องมือ

Lab
บริการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร และการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ งานบริการทางด้านการทดสอบประสาทสัมผัส

ปรึกษาทางวิชาการ

ปรึกษาทางวิชาการ
ให้คำปรึกษาทางความรู้เทคนิคทางวิชาการในการแปรรูปอาหารให้กับผู้ประกอบการทุกระดับเพื่อนำไปต่อยอดขยายฐานทางธุรกิจ

ด้านการอบรม

การอบรม
อบรมหลักสูตรที่กำหนดขึ้นของทางศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ หรือตามความต้องการของผู้ที่ต้องการอบรมโดยทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ
Subscribe to crd